Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/39/19

Z dnia:2019-04-26
Przedmiot uchwały: w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr VII/39/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 kwietnia 2019 roku


w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.


Na podstawie art.18b  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2019 poz.506/ oraz art. 229  pkt 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu na bezczynność Wójta Gminy Marciszów złożoną w dniu 08.04.2019 r. oraz zapoznaniu się z zarzutami przedstawionymi w skardze, a także stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Marciszów uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów, zobowiązując go do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie  uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/39/19
Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg, dotyczących zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.
W związku z otrzymaną skargą na bezczynność Wójta Gminy Marciszów Przewodniczący Rady Gminy Marciszów zgodnie z zapisami Statutu Gminy Marciszów przyjął skargę oraz przekazał do Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem jej oceny pod względem formalnym i merytorycznym oraz wypracowania stosownej opinii.
Przedmiotem skargi według skarżącego jest bezczynność Wójta Gminy Marciszów wobec wniosku Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Marciszów, polegająca na braku wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku WPWiK złożonego w dniu 20 lipca 2018 roku do tut. Urzędu.   
Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów w dniu 25 kwietnia dokonała oceny przedmiotowej skargi pod względem formalnym i merytorycznym.
W toku prowadzonego postępowania Komisja szczegółowo zapoznała się z przedłożoną skargą, z której wynika, że w dacie wpływu pisma, na które powołuje się skarżący, tj. dniu 20.07.2018 roku funkcję Wójta Gminy Marciszów pełnił Wójt Pan  Stefan Zawierucha. W tym czasie w/w pismo, jak wynika z dziennika korespondencyjnego,  nie zostało zarejestrowane, nie nadano też przedmiotowej korespondencji dalszego biegu.
Wójt Wiesław Cepielik złożył ślubowanie w dniu 20 listopada 2018 roku i od tej daty pełnił funkcje wójta. W Urzędzie Gminy Marciszów nie toczyło się w tym czasie postępowania administracyjne o udzielenia zezwolenia Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Marciszów.
Dopiero w dniu 08.04.2019 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy pismo, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze zatytułowane „Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie (bezczynność) przez Wójta Gminy Marciszów”, w którym Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji opisuje zaistniały w sprawie stan faktyczny związany ze złożonym wnioskiem.
W dniu 16.04.2019 roku Wójt Gminy Marciszów wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie odtworzenia akt postępowania administracyjnego związanego z wnioskiem Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Równolegle zostało również wszczęte wewnętrzne postępowanie, mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zaginięcia przedmiotowego wniosku.
W tym stanie rzeczy zasadnym jest przyjąć, że skarga jest bezzasadna i takie stanowisko Komisja postanawia przedstawić Radzie Gminy Marciszów.
Wobec powyższego Rada Gminy Marciszów po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji  stwierdza, że skargę Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu z dnia 08.04.2019 r.  na bezczynność Wójta Gminy Marciszów należy uznać za bezzasadną.


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :