Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIV/127/08

Z dnia:2008-06-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008


U C H W A Ł A   Nr XXIV/127/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2008.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 182.580

 

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 100.800

w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne o kwotę 100.800

w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.800

 

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 10.000

w § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 10.000

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 69.780 

w  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 69.780

W § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 69.780

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.000

w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 2.000

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 366.280

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.000

w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 8.000

w § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 8.000

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 128.500

w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne o kwotę 100.800

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.800

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 10.000

w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 10.000

w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 17.700

w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15.000

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.300 

w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 400

 

W dziale 630 – Turystyka o kwotę 20.000

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29.000

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 29.000

w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 29.000

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 69.780 

w  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 69.780

w § 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.602

w § 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.864

w § 4128 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 284

w § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.000

w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.630

w § 4288 – zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000

w § 4308 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.400

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.000

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 26.000

 

        W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 85.000

        w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 35.000

        w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000

 

 

§ 3

 

 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 177.700

  

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000

w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne  o kwotę 10.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę  30.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000

 

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 52.700

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 17.700

w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15.000

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.300 

w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 400

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 35.000

         w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000

 

        W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.000

        w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 40.000

w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę  30.000

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000

 

        W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  45.000

 

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę  45.000

w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 45.000

 

 

§ 4

 

Uchwala się deficyt w wysokości 6.000 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2007.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :