Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr V/27/19

Z dnia:2019-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA Nr V/27/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2019 r.


w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ) i  art.9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje :

§ 1

Zarządza się na terenie Gminy Marciszów pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2

Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się osoby wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Marciszów następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.
2. Pobrane wpłaty podatków po terminach ustawowych winne być rozliczane i wpłacone na    rachunek bankowy Gminy Marciszów w następnym dniu roboczym , o ile kwota zainkasowanych podatków przekroczy 400,00 złotych.
3. Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych podatków ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca bez względu na wysokość kwot zainkasowanych podatków.

§ 4

1. Podstawą naliczenia wynagrodzenia za inkaso jest suma podatków zainkasowanych i wpłaconych na rachunek bankowy Gminy Marciszów.         
2. Wynagrodzenie za inkaso podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi:
12,5% w przypadku terminowego zainkasowania należności bieżących i zaległych.

§ 5

Traci moc uchwała:  Nr VII/43/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania  psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-02-26 09:13:59Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :