Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr II/6/2014

Z dnia:2014-12-10
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat


UCHWAŁA Nr II/6/2014
Rady Gminy Marciszów
z dnia 10 grudnia 2014 r

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.


Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r, poz.594 ze zm.)  art. 37 ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014r,   poz.518 ze zm);

Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na dzierżawę  nieruchomości na cele rolne w drodze bezprzetargowej:

1.Działek oznaczonych numerami geodezyjnymi  551/2, 546, 542 o łącznej pow.5,68 ha położonych w obrębie  Ciechanowice.
2.Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 282/2 o pow.0,77 ha położonej w obrębie  Pastewnik.
3.Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,05 ha, położonej w obrębie  Marciszów.
4.Części działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 430 o pow.0,05ha  położonej w obrębie Marciszów.
5.Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o pow.0,10 ha  położonej w obrębie  Ciechanowice.
6.Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,026 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice .
7.Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,026 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice .

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
 Jadwiga Adamczyk
Uzasadnienie do uchwały  Nr II/6/14 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 grudnia 2014r
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.


Wójt gminy w ramach posiadanych  kompetencji może wydzierżawić nieruchomości  na okres do 3 lat. Natomiast dalsze  przedłużenie  umów dzierżawy na następne lata  na rzecz tego samego dzierżawcy może nastąpić po  wyrażeniu zgody przez radę gminy.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na dzierżawę na okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej   na celu rolne dotyczy dzierżawy gruntów na rzecz obecnych dzierżawców. Zgoda  rady  gminy umożliwi  wydzierżawić  przedmiotowe grunty   na dalsze lata.


Przewodnicząca Rady Gminy
 Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :