Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała Nr XXVIII/158/08

Z dnia:2008-10-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, retauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy


Uchwała Nr XXVIII/158/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 24 października 2008r.

 

 

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, retauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy  

  

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)  Rada Gminy Marciszów

 

 

                                                        uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Z budżetu Gminy Marciszów mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten spełnia następujące kryteria:

1)  znajduje się na obszarze Gminy Marciszów,

2)  jest w złym stanie technicznym

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Marciszów.

2.      Dotacja może być udzielona każdemu podmiotowi, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w ust. 1, a także podmiotowi, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego.

3.      Dotacja może być udzielona:

1)      na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;

2)      na refinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

4.   Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

§ 2

1.   Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2.   Dotacja może być udzielona w wysokości do 40% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust.1

3.  W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.

4.   Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może zostać udzielona:

1)      jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2)      jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Marciszów i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace
lub roboty.

§ 3

 

1.      Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek  wraz z następującymi załącznikami:

1)      decyzją o wpisie obiektu, którego dotyczą prace lub roboty do rejestru zabytków,

2)      dokumentem potwierdzającym prawo własności,

3)      kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót,

4)      decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5)      pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym      lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.

2.   Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

                                                                      § 4

1.   Wnioski o dotację składa się do Wójta Gminy Marciszów w terminie do 31 stycznia
      roku kalendarzowego, w którym inwestycja ma być realizowana.

2.  Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

3.  W 2009 r. wnioski składa się do końca marca.

 

                                                                     § 5

 

1.  Dotację przyznaje Rada Gminy Marciszów na wniosek Wójta Gminy z uwzględnieniem środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Marciszów w danym roku.

2.      W uchwale Rady Gminy o przyznaniu dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3.      Wysokość dotacji jest ustalana odrębnie dla każdego wniosku.

 

§ 6

1.   Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1)     opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2)     kwotę dotacji i tryb jej płatności,

3)     sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4)      zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie   należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

5)     zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2.   Umowę zawiera się na czas realizacji zadania.

 

§ 7

 

1.      Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót przy zabytku, którego dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Marciszów z udziałem osoby upoważnionej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.      W celu rozliczenia dotacji beneficjent składa  sprawozdanie z wykonania prac lub robót przy zabytku Wójtowi Gminy Marciszów.

3.      Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 8

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji,
o których mowa w § 3 ust. 1 podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do zwrotu dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Marciszów przez kolejnych pięć lat.

§ 9

1.      Wójt Gminy prowadzi wykaz udzielonych dotacji.

2.      Wykaz udzielonych dotacji zawiera:

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której dotację przekazano;

2)   wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3)   zakres prac na które udzielono dotację;

4)   datę zawarcia umowy;

5)   wysokość przekazanej dotacji.

3.      Wójt Gminy informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków o przyznanych dotacjach.

4.      Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom na realizację zadań oraz o rozliczeniu podmiotu z otrzymanej dotacji.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2008-11-05 15:49:21Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :