Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXV/119/2016

Z dnia:2016-06-29
Przedmiot uchwały:w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów


UCHWAŁA Nr XXV/119/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 446), Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulica Pogodna drodze gminnej położonej w obrębie wsi Marciszów, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych o numerach 306/1, 306/2, 308/13 obręb Marciszów.

§ 2

Przebieg i granice ulicy, o której mowa w ust. 1, oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r., poz. 446), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał między innymi w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi.
Wniosek w sprawie nadania nazwy drodze gminnej, ustanowionej na działkach 306/1, 306/2, 308/13 obręb Marciszów, złożyli mieszkańcy posiadający działki położone przy tej ulicy.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości przy niej położonych.


Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2016-07-04 11:12:35Załącznik 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :