Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIX/162/2012

Z dnia:2012-12-12
Przedmiot uchwały:w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.


UCHWAŁA Nr XXIX/162/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.


Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt  9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami ) art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U  z 2010r, Nr 102,poz.651 ze zmianami) w związku z art. 49 §1 i 305 Kodeksu Cywilnego,  Rada Gminy Marciszów 

uchwala , co następuje :

§ 1

1.Wyraża się zgodę na ustanowienie na działce na 1/25 położonej w Marciszowie  nabytej od PKP S.A. ( na podstawie uchwały nr XXV/136/12 Rady Gminy Marciszów  z dnia 30 sierpnia 2012r.) dowolnych służebności przesyłu i służebności gruntowej na rzecz Spółek Grupy PKP lub na rzecz dowolnych użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości.
2.Służebności o których mowa w § 1 ust.1   będą ustanowione zgodnie z porozumieniem  Nr N12a-614/301-3/2012 z dnia 03 grudnia 2012r.  

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Marciszów


§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :