Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr I/9/18

Z dnia:2018-11-29
Przedmiot uchwały:w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr I/9/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 18b art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/92/03-Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Marciszów, w treści Statutu Gminy Marciszów wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się po rozdziale  7  rozdział 7 a w brzmieniu:

Rozdział 7a
Zasady i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 60 a
1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb.
3. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad oraz materiały dotyczące rozpatrywanych spraw.

§ 60 b
1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.
W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.
2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

§ 60c
 1. Skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
1) w razie zgłoszenia skargi, wniosku lub petycji ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie;
2) w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, wniosku lub petycji, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy;
3) przyjmujący skargi, wnioski lub petycje potwierdza ich złożenie, jeżeli zażąda tego wnoszący;
4) skargi, wnioski i petycje nie podpisane, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Po stwierdzeniu, że pismo jest skargą na działalność Wójta, bądź gminnej jednostki organizacyjnej, wnioskiem lub petycją w zakresie właściwości Rady, Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie protokół zawierający
stanowisko w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
3. Na najbliższej sesji, Rada zapoznaje się z protokołem Komisji i podejmuje stosowną uchwałę.
4. W przypadku przedłużenia okresu rozpatrywania skargi, wniosku lub petycji
Przewodniczący Rady, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje Radę oraz skarżącego w formie pisemnej, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
5. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się wnoszącego sprawę
w formie uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 60d
1 W przypadku, gdy Rada nie jest władna do rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady obowiązany jest w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi.
1. O przekazaniu skargi Przewodniczący zawiadamia Radę oraz skarżącego.

§ 60e
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, dokonuje analizy pisma nazwanego przez jego autora skargą, i kwalifikuje je jako skargę na działalność Wójta bądź na gminnej jednostki organizacyjnej.
2. W przypadku wątpliwości, co do kwalifikacji sprawy, Komisja występuje do skarżącego o doprecyzowanie zarzutów, uzupełnienie sprawy.
3. Komisja, wobec spraw, zakwalifikowanych jako skarga na organy Gminy, przystępuje do badania zasadności zarzutów w niej zawartych, w szczególności poprzez:
1) wysłuchanie skarżącego;
2) występowanie do Wójta i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie zasadności zarzutów zawartych w skardze
lub o stanowisko w zakresie wniosku lub petycji;
3) przeprowadzenie wizji lokalnej;
4) przeprowadzenie konfrontacji.
4. Zarówno z wykonanych czynności jak też z posiedzenia, na którym
analizowana jest skarga sporządza się protokół zakończony wnioskiem
Komisji o uznanie skargi za zasadną bądź niezasadną, wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.

§ 60f
Skargi i wnioski skierowane do Rady rozpatruje się na najbliższej sesji, po złożeniu wniosku Komisji.

§ 60g
Biuro Rady Gminy prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie:
W związku ze zmianami prawnymi w prowadzonymi w  ustawie o samorządzie gminnym  ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu  zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych jest konieczność wprowadzenia do statutu Gminy Marciszów zmian polegających na wprowadzeniu  rozdziału dotyczącego zasad i trybu pracy nowej komisji  „Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolakredaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :