Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr V/24/2015

Z dnia:2015-02-26
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie


UCHWAŁA Nr V/24/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie:   określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku  celowego  na ekonomiczne usamodzielnienie  
                                                            
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)oraz  art.  17 ust. 2 pkt.2 i art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 )   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki  i  tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie .

§ 2

Zasiłek na  ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany   osobom lubi rodzinom spełniającym kryteria dochodowe określone w  ustawie  o pomocy społecznej .

§ 3

Pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne  usamodzielnienie jest świadczeniem jednorazowym      i osoba albo rodzina , która uzyskała wsparcie w tej formie nie może jej otrzymać ponownie            

§ 4

Zasiłek może być przyznany ,  jeżeli okoliczności  sprawy    i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują , że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego   usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

§ 5

Wysokość zasiłku ustala się na kwotę  2 500 złotych .

§ 6

Kwotę i sposób spłaty określa się tak , aby nie stanowiły nadmiernego  obciążenia dla
zobowiązanego ,  a także  nie niweczyły skutków udzielonej pomocy

§ 7

Zwrot wydatków na udzielone świadczenia następuje na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie .

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Marciszów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :