Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała Nr XXXIII/174/17

Z dnia:2017-01-26
Przedmiot uchwały:w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Uchwała Nr XXXIII/174/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia  26 stycznia 2017r.


w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r. poz.446 z póź.zm. ) oraz art.14 a ust.1  ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolityDz.U.2016 r. poz.1943 z póź.zm.) , Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:   

§ 1

Ustala się następujący  plan sieci  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów    a także granice obwodów tych oddziałów . Szkoła Podstawowa w Marciszowie wraz z oddziałami przedszkolnymi, ul. Szkolna 2  obejmująca  swym obwodem miejscowości Gminy Marciszów , tj. Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Nagórnik, Pastewnik, Pustelnik, ,Sędzisław, Świdnik, Wieściszowice.

§ 2

Oddziały przedszkolne dla Szkoły Podstawowej w Marciszowie znajdują się w budynku   przy ul. Szkolnej 8c     
                                                      
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§4

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie

Na terenie Gminy Marciszów ,funkcjonuje  jedna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi  i gimnazjum w ramach Zespołu Szkół. Do Zespołu Szkół w Marciszowie , ul. Szkolna 2 uczęszczają uczniowie ze wszystkich miejscowości  terenu Gminy w ramach obwodu. Oddziały przedszkolne dla uczniów 3-6 lat mieszczą się w budynku obok szkoły podstawowej , ul. Szkolna 8 c. Od 1 września 2017r. dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy  szkole podstawowej nie będzie żadnych zmian ,jeżeli chodzi o miejsce prowadzonych zajęć, ponieważ zajęcia dla przedszkolaków 3-6  lat, odbywają  się w tym samym budynku co dotychczas. Zmieni się tylko struktura organizacyjna zgodnie z powyższą uchwałą.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :