Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/38/2015

Z dnia:2015-03-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA Nr VI/38/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania  psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465  z późn. zm.) i  art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje :

§ 1

Zarządza się na terenie Gminy Marciszów pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty z tytułu posiadania psów, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2

Na inkasentów uprawnionych do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1, wyznacza się osoby wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3

1.    Inkasenci zobowiazani są do dostarczania z należytą starannością decyzji podatkowych osobom fizycznym i zwrotu do Urzędu potwierdzenia odbioru doręczonych decyzji.
2.    Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.
3.    Inkasenci o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały uprawnieni są do pobierania podatków od osób zamieszkałych na obszarze ich działania.
4.    Inkasenci są uprawnieni do pobierania kwot podatków i opłat, o których mowa w § 1 bieżących i zaległych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.
5.    Pobrane podatki i opłaty inkasent jest zobowiązany  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Marciszów następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.
6.    Pobrane wpłaty podatków po terminach ustawowych winne być rozliczane i wpłacane na rachunek bankowy  Gminy Marciszów w następnym dniu roboczym, o ile kwota zainkasowanych podatków przekroczy 400,00 złotych.
7.    Inkasent zobowiązany jest rozliczyć się z pobranych podatków do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca bez względu na wysokość kwot zainkasowanych podatków.
8.    Uprawnienie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji, z którą było związane wyznaczenie na inkasenta.

§ 4

1.    Podstawą naliczenia wynagrodzenia za inkaso jest suma podatków i opłat zainkasowanych i wpłaconych na rachunek bankowy Gminy Marciszów zgodnie z § 3 ust. 5 – 7.
2.    Wynagrodzenie za inkaso podatku  rolnego, leśnego i od nieruchomości:
1)    od osób fizycznych wynosi:
a)    8% w przypadku zainkasowania zaległości,
b)    12,5% w przypadku terminowego zainkasowania należności roku bieżącego,
3.    Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanych kwot opłaty z tytułu posiadania psów.

§ 5

1.    Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 wypłacane będzie w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności danej raty podatku uwzględniając wszystkie wpłaty inkasenta dokonane do końca miesiąca po terminie płatności raty podatku.
2.    W razie stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

§ 6

Tracą moc uchwały:  Nr X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26.05.2011 r.w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania  psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
uchwała  Nr  XXIV/130/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany do uchwała Nr  X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 r.;
uchwała nr XXXII/177/13 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2013 r.w sprawie zmiany do Uchwały Nr X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2015-03-31 19:26:44Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :