Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVII/241/18

Z dnia:2018-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Marciszów.


UCHWAŁA Nr XLVII/241/18  
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2018r


w sprawie:  odwołania Skarbnika Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a  , co następuje:

§ 1

Na wniosek Wójta Gminy Marciszów odwołuje się z dniem  31 marca 2018 roku Panią Krystynę Magda ze stanowiska Skarbnika Gminy Marciszów, w związku z przejściem na emeryturę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


U z a s a d n i e n i e

W dniu 29 grudnia 2017 roku Pani Krystyna Magda, w związku z nabyciem praw emerytalnych , złożyła do Wójta Gminy Marciszów pismo o rozwiązanie stosunku pracy
w związku z zamiarem przejścia na emeryturę, ze skutkiem na dzień 31 marca 2018 roku.
Stosunek pracy skarbnika gminy nawiązuje się na podstawie powołania,  zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Odwołanie skarbnika na wniosek wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy
o samorządzie gminnym).
Wobec formalnego odwołania Pani Krystyny Magda z zajmowanego stanowiska wymagane jest podjęcie stosownej uchwały.
Wójt Gminy Marciszów realizując treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym złożył wniosek do Rady Gminy Marciszów o odwołanie Pani Krystyny Magda
ze stanowiska Skarbnika Gminy Marciszów.
Niniejsza uchwała stanowi konieczną przesłankę do zakończenia stosunku pracy pomiędzy Urzędem Gminy Marciszów, a Skarbnikiem Gminy Marciszów Panią Krystyną Magda.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :