Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVII/251/2010

Z dnia:2010-01-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010


UCHWAŁA Nr XLVII/251/2010
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 stycznia 2010r.


w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zm.), art. 16 ust. 5 ustawy z dnia  20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 215 z 2009 r., poz. 1664), art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity DZ.U. Nr 25, poz. 15 z 2008r. ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240)   Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy   o kwotę    422.698
z tego:
dochody bieżące     o kwotę    422.698
zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach    20.511.291 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy   o kwotę    477.000
z tego:
           wydatki bieżące    o kwotę    308.000
           wydatki majątkowe    o kwotę    169.000
zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan wydatków po zmianach    23.153.691 zł

§ 3

W uchwale Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010 § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.863.800 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie   -   700.000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie   -   2.642.400 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie   -   521.400 zł”


§ 4

Nadaje się nową treść § 9 do uchwały Nr XLVI/247/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010 dotyczący przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określone w załączniku nr 10  w brzmieniu:
Wyodrębnia się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 422.698 zł
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 477.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 Rady Gminy Marciszów otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6

W uchwale Nr XLVI/247/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 12 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, który jednocześnie      stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
Załączniki:

Data publikacji 2010-02-02 14:20:39Załaczniki
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :