Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/265/18

Z dnia:2018-06-21
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu


UCHWAŁA Nr LIV/265/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 21 czerwca  2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat oraz  odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wynajem na okres 10 lat lokalu użytkowego w postaci pomieszczenia stołówki, kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni 304,44 m2 znajdującego się w budynku szkoły w Marciszowie przy  ul. Szkolnej 2, położonym na działce nr 305/6 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej z możliwością prowadzenia usług gastronomicznych dla ludności.    

§2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr  LIV/265/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat oraz  odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.              
W związku z zamiarem prowadzenia przez osobę fizyczną stołówki szkolnej z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :