Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR VII/39/2015

Z dnia:2015-04-30
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Marciszowie prowadzonego przez Gminę Marciszów


UCHWAŁA NR VII/39/2015
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Marciszowie prowadzonego przez Gminę Marciszów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594,z późn.zm.) w związku z art. 20c ust.4 i 6 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:
                                                             
§ 1.

Ustala się kryteria obowiązujące  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Marciszowie prowadzonego przez Gminę Marciszów:

1.    Dziecko obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących lub prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego-pracującego lub prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcza/studiujących
w systemie stacjonarnym
  - 60 punktów
2.    Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu-jeśli rodzic/prawny opiekun złożył deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej -20 punktów
3.    Dziecko, które w przyszłym roku szkolnym będzie podlegało rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 15 punktów,
4.    Dziecko , które w roku poprzednim brało udział w postepowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do przedszkola    - 10 punktów
5.    Dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - 5 punktów

§ 2.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1)    Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2)    Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
3)    Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sadowego,
4)    Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej,
5)    Oświadczenie o zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3.

Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium 4 określonego w § 1 potwierdza na wniosku dyrektor zespołu szkół w skład którego wchodzi przedszkole.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

UZASADNIENIE

Opracowanie przedmiotowego projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Marciszowie prowadzonego przez Gminę Marciszów, wynika z Rozstrzygnięcia Nadzorczego, stwierdzającego nieważność poprzednio podjętej uchwały Nr V/25/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Z treści w/w rozstrzygnięcia wynika, że w przypadku kryterium pierwszego nie uwzględniono sytuacji rodzica samotnie wychowującego dziecko oraz w przypadku kryterium czwartego 
Wobec powyższego w projekcie uchwały doprecyzowano treść tego kryterium o zapis : "dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego ...."  oraz zmodyfikowano zapisy uchwały.

Sporządziła:
Marta Jędrzejowska
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :