Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VI/29/19

Z dnia:2019-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2019 roku"


UCHWAŁA Nr VI/29/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w  2019 roku”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 ). art. 11a  ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U  z 2019 r., poz. 122) oraz  art.3 ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.), 

uchwala, co następuje:

§ 1
 
Przyjmuje się ”Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2019 roku„ w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/29/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie : Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2019 roku”.

Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art.11 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2019 r., poz. 122) określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Marciszów na rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak :
 1.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2.opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3.odławianie bezdomnych zwierząt;
 4.obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5.poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6.usypianie ślepych miotów;
 7.wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8.zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W  Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację, które zostały przedstawione w formie tabelarycznej, (załącznik nr 1  do "Programu" ).

Stosownie do zapisu art.11a ust.7  w/cytowanej ustawy projekt Programu został  przesłany do zaopiniowania:
- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamiennej Górze  z/s ul. Wałbrzyska nr 2c,
- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarządowi Koła w Jaworze z/s ul.   
  Słowackiego 32 ,
- dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy  tj. Kołom  
  Łowieckim: „Darz Bór” w Marciszowie, ”Dzik” w Jaworze, ”Knieja” w Wałbrzychu ,  
  ”Rogacz”  w Pisarzowicach.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak
Załączniki:

Data publikacji 2019-04-01 14:57:00Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :