Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/45/2015

Z dnia:2015-05-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


UCHWAŁA Nr VIII/45/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz.594 z późn. zm./ oraz art. 271 ust.1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
2)    sprawozdaniem finansowym,
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2014,
4)    informacją o stanie mienia gminy,
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2014.

Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2015 r.Wójt Gminy Marciszów przedstawił dnia 20 marca 2015 roku Radzie Gminy Marciszów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2014, które zostało przekazane radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze Uchwałą Nr I/90/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku  wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Marciszów na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku po zapoznaniu się i dokonaniu analizy:
1)    sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
2)    sprawozdań finansowych
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze
4)    informacji o stanie mienia gminy
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2014 został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze i Uchwałą Nr I/142/2015 z dnia 19 maja 2014 roku został pozytywnie zaopiniowany.        

Na ustawowy skład 15 radnych w chwili głosowania obecnych było 15 radnych, co stanowi 100% ustawowego składu rady.

Głosowało: na obecnych podczas głosowania 15 radnych,
* 15 radnych głosowało „za” udzieleniem absolutorium,
* 0 radnych głosowało „przeciw” udzieleniu absolutorium,
* 0 radnych „wstrzymało się” d głosu.

W wyniku głosowania Rada Gminy Marciszów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za 2014 rok.

Sporządziła:
Anna Płaszczyńska

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :