Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/40/2015

Z dnia:2015-04-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: dzierżawy nieruchomości.


UCHWAŁA Nr VII/40/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z  art. 13, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej o pow. 48 m2 znajdującej się w granicy działki nr 370/6 położonej w Ciechanowicach, stanowiącej własność Gminy Marciszów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII /40 /15 Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: dzierżawy nieruchomości.

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszego projektu uchwały stanowi własność Gminy Marciszów i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. Dotychczasowi dzierżawcy korzystali z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jej przeznaczeniem i celem określonym w umowach, wnosząc w określonym terminie czynsze z tytułu dzierżaw oraz podatki od nieruchomości. Obecne umowy wygasają z dniem 31.05.2015 r. W związku z powyższym dzierżawcy złożyli wnioski o dalszą dzierżawę części w/w działki.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, ponieważ art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Uchwała wyrażająca zgodę w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 3 lat.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :