Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXII/163/2016

Z dnia:2016-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.


UCHWAŁA Nr XXXII/163/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446  ze  zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XXII/112/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/198/00 Rady Gminy                        w Marciszowie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.
2.    Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów obejmuje obszar gminy w granicach określonych uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XXII/112/16 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów,                  i dotyczy:
1)    zmiany części tekstowej określającej uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, którą uzupełnia się o elementy wymagane przepisami odrębnymi oraz zmianę w polityce przestrzennej;
2)    graficznego odwzorowania zmian obejmujących przedmiotowe obszary.
3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    załącznik nr 1a i 1b – tekst ujednolicony „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów” wraz ze zmianami;
2)    załącznik nr 2 – rysunek ujednolicony nr 1: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów” wraz ze zmianą w skali                      1 : 10 000;
3)    załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

§ 2
    
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Marciszów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Podstawą podjęcia prac nad zmianą studium były wnioski gminy związane ze zmianą przeznaczania terenów na cele związane z realizacją inwestycji służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, cmentarzy komunalnych w tym poszerzeniu cmentarza.

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało potrzebę opracowania nowej redakcji części rozdziałów obowiązującego dokumentu, w części II – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego. Zmiany te obejmują ustalenia dla struktury funkcjonalno- przestrzennej w zakresie obszarów oznaczonych symbolami: UP1- UP3, ZC1 w ramach ustaleń związanych z realizacją celu publicznego.
Nową redakcją został objęty również rysunek nr 1 studium, w którym zostały zmienione wydzielone tereny rolnicze i wielofunkcyjne na tereny usług publicznych (dz. nr 310/1 obręb 0003 Marciszów, nr 198 obręb 0007 Sędzisław, nr 105 obręb 0008 Świdnik) oraz  zieleni cmentarnej (dz. nr 83 obręb 0009 Wieściszowice).  
    
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów” nie jest przepisem gminnym, a dokumentem określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej. Kierunki rozwoju gminy określone w studium stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac planistycznych, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uzupełniona została również część dotycząca uwarunkowań w zakresie potrzeby i możliwości rozwoju gminy. W obrębie zmiany nie nastąpią zmiany prognozowanej liczby mieszkańców ze wglądu na brak lokalizacji przeznaczeń związanych z zamieszkiwaniem. Zmiana studium nie przewiduje realizacji nowych dróg publicznych w obszarach objętych zmianami, jak również realizacji infrastruktury technicznej o charakterze przesyłowym. Przedmiot zmiany studium nie daje przesłanek do analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ zmiana studium nie wiąże się z wyznaczeniem nowych terenów inwestycyjnych, a jego ustalenia nie naruszą przepisów art. 10 ust. 5 w/w ustawy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-01-02 15:58:37Załącznik nr 1a
Data publikacji 2017-01-02 15:58:55Załącznik nr 1b
Data publikacji 2017-01-02 15:59:14Załącznik nr 2
Data publikacji 2017-01-02 15:59:30Załącznik nr 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :