Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVI/126/2016

Z dnia:2016-07-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016


UCHWAŁA Nr XXVI/126/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lipca 2016r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę      100.000
z tego:
    dochody majątkowe                        o kwotę      100.000

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę      102.000
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę          2.000
    wydatki majątkowe                        o kwotę      100.000
   

zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach            17.362.841,39 zł
Plan wydatków po zmianach            17.671.332,39 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2015) w wysokości – 544.080 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt w wysokości – 308.491 zł

§ 3

W uchwale Nr XVII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2016, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2016-07-22 13:05:23Załącznik nr 1, 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :