Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/43/19

Z dnia:2019-05-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok


UCHWAŁA Nr VIII/43/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz.506/ oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869./ po zapoznaniu się z:
1.    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
2.    sprawozdaniem finansowym,
3.    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2018,
4.    informacją o stanie mienia gminy,
5.    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium,
6.    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2018. Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/43/19
Rady Gminy Marciszów z dnia 31 maja 2019 r.

Wójt Gminy Marciszów przedstawił dnia 1 kwietnia 2019 roku Radzie Gminy Marciszów sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za rok 2018, które zostało przekazane radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Uchwałą Nr VIII/19/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku  wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Marciszów na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2019 roku po zapoznaniu się i dokonaniu analizy:
1.    sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
2.    sprawozdań finansowych,
3.    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze,
4.    informacji o stanie mienia gminy
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za 2018 rok z tytułu wykonania budżetu i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2018 został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze i Uchwałą Nr VIII/22/2019 z dnia 23 maja 2019 roku został pozytywnie zaopiniowany.         

Na ustawowy skład 15 radnych w chwili głosowania obecnych było 14 radnych.

Głosowało: na obecnych podczas głosowania 14 radnych,
* 14 radnych głosowało „za” udzieleniem absolutorium,
* 0 radnych głosowało „przeciw” udzieleniu absolutorium,
* 0 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :