Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVII/149/2012

Z dnia:2012-10-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


UCHWAŁA Nr XXVII/149/2012
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 25 października 2012r

w sprawie: podziału Gminy  Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (DZ.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (DZ.U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) na wniosek Wójta Gminy Marciszów,  Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału gminy Marciszów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Jeleniej Górze.

§ 5

Na niniejszą uchwałę , wyborcom w liczbie co najmniej 15 , przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Marciszów wyłonionej w wyborach na lata 2010-2014.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2012-10-30 12:10:27Uzasadnienie, załączniki nr 1,2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :