Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr IV/20/19

Z dnia:2019-01-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z d


UCHWAŁA Nr IV/20/19
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie: zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r, w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) oraz art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1508 z późn.zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Nie podlegają zwrotowi wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem przyjętym Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, do wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLIV/221/14 Rady Gminy w Marciszowie z dnia  30 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwała ma związek  z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętym Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Program ma za zadanie wspieranie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w art. 17 ust.1 pkt. 3 i pkt  14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art.8 ust. 1 w/w ustawy.
Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci  jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy.
Posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych  są świadczeniami niepieniężnymi z pomocy społecznej, a wydatki na te świadczenia, stosownie do art.96 ust.2  ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.    
Dlatego też warunkiem otrzymania przez Gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, podwyższającej kwotę  kryterium dochodowego do 150 %, do wysokości ,której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom objętym Programem.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :