Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXIV/194/09

Z dnia:2009-04-23
Przedmiot uchwały:w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za rok 2008


UCHWAŁA Nr XXXIV/194/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 kwietnia 2009r


w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Rada Gminy Marciszów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2008 przedstawionym przez Wójta Gminy, opinią Komisji Rewizyjnej w tej sprawie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium udziela absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2008.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/194/09 Rady Gminy Marciszów dnia 23 kwietnia 2009r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za 2008 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Marciszów pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Marciszów za rok 2008 i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu , Zespół w Jeleniej Górze pozytywnie zaopiniowała również wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów skierowany do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2008.
Wniosek Komisji przegłosowano w trybie jawnym.
Na ustawowy skład 15 radnych, obecnych w chwili głosowania było 14 radnych, co stanowi 93,3.% ustawowego składu rady.
Głosowało: na obecnych podczas głosowania 14 radnych,
* 14 radnych głosowało „za” udzieleniem absolutorium,
* 0  radnych głosowało „przeciw” udzieleniu absolutorium,
* 0  radnych wstrzymało się od głosu.
W wyniku głosowania Rada Gminy Marciszów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za 2008 rok.
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :