Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIII/52/2011

Z dnia:2011-06-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


UCHWAŁA Nr XIII/52/2011
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami)   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe gminy                o kwotę       38.019,00
z tego:
           Dochody bieżące                        o kwotę       38.019,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                o kwotę       29.094,43
z tego:
           dochody bieżące                        o kwotę       29.094,43

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę     112.421,55
z tego:
         wydatki bieżące                            o kwotę       31.319,00
         wydatki majątkowe                        o kwotę       81.102,55

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                 o kwotę       50.094,43
z tego:
        wydatki bieżące                            o kwotę       29.094,43
        wydatki majątkowe                        o kwotę       21.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach            20.651.290,82 zł

Plan wydatków po zmianach            23.348.015,61 zł

Ustala się deficyt budżetu w wysokości          -2.696.724,79 zł
Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów oraz inne źródła (wolne środki).

§ 2
 
W uchwale Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011 § 2  ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.851.908,79 zł z tytułu:
- inne źródła (wolne środki) – 851.908,79 zł
- kredytów w kwocie 3.000.000 zł
- kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie  1.000.000 zł.”
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2011 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-07-07 13:01:44Załącznik nr 2
Data publikacji 2011-07-07 13:01:33Załącznik nr 1
Data publikacji 2011-07-07 13:01:57Załącznik nr 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :