Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr X/50/2015

Z dnia:2015-06-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych


UCHWAŁA Nr X/50/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na  ławników sądowych.  

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013, poz.594 ze zmianami/ oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.133/  Rada Gminy Marciszów

Uchwala, co następuje:

§ 1


Powołuje się Zespół do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych w składzie:

1. Jadwiga Adamczyk
2. Danuta Wojtas
3. Piotr Gwóźdź
4. Edmund Orzechowski
5. Julian Polański

§ 2

Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 do 2019 roku, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych /tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.133/   


§ 3

Zespół działa do czasu dokonania wyboru ławników przez Radę Gminy Marciszów

§ 4

Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Wójt Gminy Marciszów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :