Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr X/43/2011

Z dnia:2011-05-26
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych Programem Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr X/43/2011
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 maja 2011 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych Programem  Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami), art. 127, pkt.1 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; ze zmianami), w związku z art. 403, ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150; ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się zasady i tryb przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów na realizację zadań wynikających z Programu Gospodarki Odpadami związanych z kompleksową sanitacją gminy.

§ 2.

Prawo do korzystania z dotacji z budżetu Gminy Marciszów mają podmioty wymienione w Art. 403, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj:
1.    podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a.    osoby fizyczne,
b.    wspólnoty mieszkaniowe,
c.    osoby prawne
d.    przedsiębiorcy. Udzielenie dotacji przedsiębiorcy następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy publicznej , w tym pomocy de minimus. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  w sprawie stosowania  art. 87,88 Traktatu do pomocy de mninimus. (dz.urz.UEL379z 28.12.2006 r.)
2.    jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, którzy są właścicielami/użytkownikami lub posiadaczami budynków mieszkalnych lub działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych na terenie Gminy Marciszów, którzy wykonują przyłącza do sieci kanalizacyjnej zwane dalej „Wnioskodawcami”,
 
§ 3.

1.    Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wykonania jednego przyłącza kanalizacyjnego do jednego budynku.
2.    Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na wykonanie nowego przyłącza obejmujące koszty:
a.    Wykonania dokumentacji budowlanej,
b.    Wykonawstwa robót,
c.    Nadzoru,
d.    Obsługi geodezyjnej.
3.    Dotacją nie może być objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacyjnego.
 
§ 4.

W celu przyznania dofinansowania na zadanie, o którym mowa w § 1, należy złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.

Do wniosku, o którym mowa w § 4 należy dołączyć:
1.    oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
2.    umowę na budowę przyłącza, w przypadku zlecenia wykonawstwa Gminie Marciszów,
3.    protokół odbioru przyłącza (w przypadku przejęcia obowiązku budowy przez gminę protokół nie jest wymagany),
4.    udokumentowane (fakturami, rachunkami) koszty poniesione na budowę przyłącza oraz zaświadczenie z Referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Marciszów, że przyłącze wykonane jest prawidłowo, w przypadku budowy własnym staraniem
5.    umowę z Urzędem Gminy Marciszów na odbiór ścieków,
6.    potwierdzenie dokonania zapłaty za wykonanie przyłącza,
 
§ 6.

1.    Wnioski należy składać w terminie 30 dni od daty dokonania zapłaty, o której mowa w § 5 pkt.6,
2.    Dla wnioskodawców, którzy dokonali wpłaty przed wejściem w życie niniejszej uchwały, termin składania wniosków upływa po 30 dniach od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
3.    Wnioski składane po terminach określonych w ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.
 
§ 7.

Dotacja, o której mowa w § 1 przysługuje w wysokości 30% kosztów budowy przyłącza zaokrąglonych do pełnych złotych, jednak nie więcej niż  500,00 zł.
 
§ 8.

1.    Wnioski będą rozpatrywane przez zespół do spraw kwalifikacji wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Marciszów powołany przez Wójta Gminy Marciszów, zwany dalej zespołem
2.    Wnioski będą rozpatrywane przez zespół wg. kolejności ich złożenia do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy
3.    Wniosek podlega wstępnemu badaniu pod względem formalnym. W razie stwierdzenia braków zespół wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
4.    Do zadań zespołu należy ustalenie, czy wnioskodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania, a w szczególności:
1)     analiza złożonych wniosków i dokumentów, także pod kątem zweryfikowania uprawnień Wnioskodawcy do złożenia wniosku,
2)    sporządzenia protokołu z posiedzenia zespołu wraz z wnioskiem o przyznanie lub odmowę przyznania dofinansowania,
5.    Na podstawie protokołu Wójt Gminy Marciszów pismem informuje o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania, o którym mowa w § 1 oraz podaje termin podpisania z wnioskodawcą umowy o przyznaniu dotacji wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 9.

1.    Dotacja wypłacana będzie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy dotacji na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę.
 
§ 10.

Wnioski nierozpatrzone w danym roku przechodzą na kolejny rok budżetowy.
 
§ 11.

Rozliczenie dotacji następuje na etapie weryfikacji przyjmowanych wniosków
 
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów
 
§ 13.

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w sołectwach.
 
§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-06-01 16:50:47Załącznik nr 1
Data publikacji 2011-06-01 16:51:02Załącznik nr 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :