Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXI/173/08

Z dnia:2008-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008


UCHWAŁA Nr XXXI/173/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 191 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

       2008

 

a)      Remont ściany szczytowej na budynku mieszkalnym ul. Nadrzeczna 89 w Marciszowie na kwotę 32.661,31zł

b)      Remont dachu na budynku mieszkalnym Ciechanowice 80 na kwotę 153.050 zł

c)      Remont instalacji elektrycznej i odgromowej na budynku mieszkalnym Ciechanowice 80 na kwotę 21.200 zł

d)     Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa oświetlenia drogowego ul. Główna w Marciszowie” na kwotę 17.000 zł;

e)      Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa domu kultury w Marciszowie” na kwotę 39.650 zł.

 

2.   Plan finansowy oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków z podziałem na  działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Ostateczny termin dokon wydatku

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

     206.911,31

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- remont ściany szczytowej

- remont dachu

- remont instalacji elektrycznej

206.911,31

 

32.661,31

153.050,00

21.200,00

 

 

31.03.2009r.

27.02.2009r.

27.02.2009r.

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 17.000,00

 

 

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

w tym:

wydatki majątkowe

  17.000,00

 

  17.000,00

 

 

30.06.2009r.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  39.650,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

w tym:

wydatki majątkowe

  39,650,00

 

  39.650,00

 

 

31.01.2009r.

 

 

Ogółem

263.561,31

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :