Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIX/144/2016

Z dnia:2016-10-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXIX/144/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia  27 października 2016 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie  kolejnych  umów  dzierżawy  na czas  oznaczony  do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości.
          
Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r, poz.446), Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne z przeznaczeniem na cele rolne jako ogrody przydomowe obejmujące wydzierżawienie:
1.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Wieściszowice;
2.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,04 ha położonej w obrębie Wieściszowice  ;
3.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,042 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice ;
4.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,014 ha położonej w obrębie  Wieściszowice ;
5.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,06 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice  ;
6.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,06 ha położonej w obrębie  Wieściszowice ;
7.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,05 ha położonej w obrębie Wieściszowice  ;
8.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Wieściszowice  ;  
9.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,05 ha położonej w obrębie Wieściszowice  ;
10.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,05 ha  położonej w obrębieWieściszowice;    
11.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,012 ha położonej w obrębie Wieściszowice   ;
12.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 477 o pow.0,03 ha  położonej w obrębie Wieściszowice;  ;
13.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 473 o pow.0,02 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice ;
14.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 473 o pow.0,008 ha położonej w obrębie  Wieściszowice .

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie:
do Uchwały  NrXXIX/144/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 października 2016r

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  na czas  oznaczony  do 3 lat, której przedmiotem są te same  nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła obowiązek, że po umowie zawartej co najmniej na okres do trzech lat, strony mogą zawierzeć kolejne umowy, których przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, za zgodą   Rady Gminy ( art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ).

Dzierżawa na czas oznaczony nieruchomości wymienionych w uchwale jest kontynuacją dotychczasowych umów dzierżawy zawartych w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres oznaczony do 3 lat na cele rolne i ogródki  przydomowe dotyczy zawarcia kolejnych umów dzierżawy  których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgoda Rady Gminy umożliwi wydzierżawienie nieruchomości na dalsze lata,  na rzecz tych samych dzierżawców.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :