Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIX/260/10

Z dnia:2010-02-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010


UCHWAŁA Nr XLIX/260/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe    o kwotę   53.464

W dziale 758 – Różne rozliczenia    o kwotę   53.464
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla
                                   jednostek samorządu terytorialnego o kwotę   51.456
w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa  o kwotę   51.456
w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej
                                  dla gmin      o kwotę     2.008
w § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa  o kwotę     2.008

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe    o kwotę  78.464

W dziale 801 – Oświata i wychowanie    o kwotę  23.464
    
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   o kwotę  16.450
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   o kwotę  10.450
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
                    jednostek budżetowych    o kwotę    6.000
w rozdziale 80104 – Przedszkola    o kwotę    7.014
w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne   o kwotę         14         
         w § 4260 – zakup energii     o kwotę    7.000  
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
                        środowiska     o kwotę  30.000

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  o kwotę   30.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych    o kwotę   30.000

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę   10.000
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice
                                 i kluby     o kwotę   10.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę    10.000

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport   o kwotę    15.000
w rozdziale 92695 – Pozostała działalność   o kwotę    15.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę    15.000

§ 3

Uchwala się deficyt w wysokości 25.000 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2009.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :