Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXX/170/08

Z dnia:2008-12-09
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XXX/170/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 09 grudnia 2008 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2008.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                                   o kwotę             51.000,00

 

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz.

                         i od innych jednostek nieposiadających

                         osobowości prawnej oraz wydatki związane

                         z ich poborem                                                          o kwotę               51.000,00

           

w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego

                                   podatków od spadków i darowizn,

                                   podatku od czynności cywilno-

                                   prawnych oraz podatków i opłat

                                  lokalnych od osób fizycznych                        o kwotę                 51.000,00 

w § 0310 – podatek od nieruchomości                                             o kwotę                 16.000,00

w § 0320 – podatek rolny                                                                 o kwotę                 17.000,00    

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                      o kwotę                 18.000,00        

               

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                                   o kwotę             200.841,94  

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      o kwotę              200.841,94

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i

                                   nieruchomościami                                          o kwotę              200.841,94

w § 4270 – zakup usług remontowych                                             o kwotę              200.841,94

 

 

§ 3

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                                 o kwotę              145.000,00      

 

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                            o kwotę                 40.000,00

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi    o kwotę                 40.000,00

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                 40.000,00

 

w dziale 600 – Transport i łączność                                                  o kwotę                 20.000,00

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne                                  o kwotę                 20.000,00

w § 4270 – zakup usług remontowych                                             o kwotę                 11.000,00

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                   9.000,00

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                                          o kwotę                 27.000,00

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                                   o kwotę                 27.000,00

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych   o kwotę                 27.000,00

 

w dziale 758 –Różne rozliczenia                                                      o kwotę                 10.000,00

w rozdziale 75818 -  Rezerwy ogólne i celowe                                o kwotę                 10.000,00

w § 4810 – rezerwy                                                                          o kwotę                 10.000,00

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                          środowiska                                                              o kwotę                 15.000,00

w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                       o kwotę                 15.000,00

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                 15.000,00

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           o kwotę                 33.000,00

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       o kwotę                 33.000,00

 w § 4270 – zakup usług remontowych                                            o kwotę                 22.500,00

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                 10.500,00

 

§ 4

 

Uchwala się deficyt w wysokości 4.841,94 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2007.

 

           § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

         § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :