Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XLII/206/17

Z dnia:2017-09-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.


UCHWAŁA NR XLII/206/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446  ze zm.), w związku z  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 210 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza w budynku przy ul. Głównej nr 58 zajętego przez właściciela lokalu nr 4 na cele mieszkalne – łazienkę z wc o powierzchni 5,47 m2, stanowiącej współwłasność w udziale 3060/10000 Gminy Marciszów, w udziale 2209/10000 Janiny Misiak, w udziale 3026/10000 Mariusza Osińskiego, w udziale 1705/10000 Daniela Misiak, Agnieszki Misiak.  
     
§ 2

W wyniku zniesienia współwłasności, o której mowa w § 1 właściciel lokalu mieszkalnego nr 4 - Pani Janina Misiak nabędzie udziały w części wspólnej zajętego korytarza należące do pozostałych współwłaścicieli, z obowiązkiem spłaty Gminy Marciszów w wysokości odpowiadającej wartości jej udziału wynoszącego 3060/ 10000  części w nieruchomości wspólnej.

§ 3

W związku z § 1 i § 2 wyraża się zgodę na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz działce gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 448/4 położonej w Marciszowie przy ul. Głównej 58 objętych księga wieczystą JG1K/00004124/2, w następujący sposób:
a.)    udział związany z niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi nr 1, 2 oraz 2a, których właścicielem jest Gmina Marciszów wynosił będzie 3060/10000 części w miejsce 2591/10000 części.
b.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 3, którego właścicielem jest Pan Mariusz Osiński  wynosił będzie 3026/10000 części w miejsce 3252/ 10000 części.
c.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 4, którego właścicielem jest Pani Janina Misiak wynosił będzie 2209/10000 części w miejsce 2324/ 10000 części.
d.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 5, którego właścicielami są Pan Daniel Misiak i Pani Agnieszka Misiak wynosił będzie 1705/10000 części w miejsce 1833/ 10000 części.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUZASADNIENIE do Uchwały Nr XLII/206/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

W wyniku przeprowadzonej, w marcu bieżącego roku, inwentaryzacji szkicowej lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych w budynku przy ul. Głównej nr 58 w Marciszowie stwierdzono, iż właścicielka lokalu mieszkalnego nr 4 zajęła część powierzchni wspólnego korytarza położonego na 1 piętrze budynku, która to cześć została przeznaczona na łazienkę z wc o powierzchni 5,47 m2.

W związku z zaistniałą sytuacją w celu uregulowania stanu prawnego na rzecz Pani Janiny Misiak należy przeprowadzić procedury polegające na częściowym zniesieniu współwłasności części wspólnej budynku, włączeniu zajętego pomieszczenia do lokalu nr 4 oraz zmianie wielkości udziałów przypadających na poszczególnych właścicieli.
 
Zniesienie współwłasności będzie miało charakter odpłatny w oparciu o dokumentację sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę. Koszty dotyczące przygotowania dokumentacji oraz koszty notarialne poniesie w całości właściciel lokalu mieszkalnego nr 4.

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów nie zawiera regulacji dotyczących zbycia nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności nieruchomości, w związku z czym do przeprowadzenia powyższej regulacji konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :