Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Komunikaty

18.04.2019

GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem 23 kwietnia  2019 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„WYJAZDOWY  WYPOCZYNEK  LETNI  DZIECI  I  MŁODZIEŻY – LATO 2019”


Konkurs ogłoszony na podstawie:
* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
  jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zmianami),
* ustawy z dnia 26 października  1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu             
  alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz. U. z 2018  roku, poz. 2137 ze zmianami),
* Uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy z dnia  31 stycznia  2019 roku  w sprawie zatwierdzenia 
  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 
  Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Marciszów na rok 2019

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.450 ze zmianami) oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w 2019 roku w formie powierzenia lub wsparcia organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel realizacji zadania publicznego:
1.    zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży ze szkoły  podstawowej i gimnazjum w okresie wakacji letnich w formie wyjazdowej,
2.    wsparcie rodziców w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych wyjazdowych form spędzania wakacji przez dziecko,
3.    umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień,
4.    krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży,
5.    korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym

Warunki realizacji zadania i opis zadania:
1.    Przedmiotem konkursu jest organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkoły
podstawowej i gimnazjum.
2.    Uczestnikami wyjazdu mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkałe na terenie gminy
Marciszów, uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum.
3.    Wyjazd powinien obejmować  okres min. 7 do max. 14 dni.
4.    Całkowity  koszt wypoczynku (wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, 
ubezpieczeniem i innymi wydatkami) nie może przekraczać 75,00 zł na osobodzień.
5.    W programie wypoczynku opisanym w ofercie muszą się znaleźć:
    minimum 3 zajęcia dotyczące  zachowań  prozdrowotnych dotyczących min profilaktyki
uzależnień wraz z opisem ich przebiegu
6.    Organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków
wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, w tym kadry pedagogicznej  posiadającej  odpowiednie uprawnienia.
7.    Dofinansowanie nie będzie mniejsze niż 65,00 zł /osobodzień
8.    W przypadku, gdy wnioskowana kwota dotacji w złożonych ofertach przewyższy zarezerwowaną  kwotę przeznaczoną na dofinansowanie  wypoczynku, gmina Marciszów zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby dofinansowanych osób.
9.    Organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin i miejsce realizacji zadania
1.    Zadanie publiczne w formie wyjazdowej powinno być zrealizowane w okresie od 22 czerwca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, do tego terminu należy doliczyć czas niezbędny na przygotowanie zadania.

2.    Miejscem realizacji jest obszar Polski. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce realizacji zadania wraz z informacją o tytule prawnym do korzystania z lokalu.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:
Na realizację zadania  w wymienionej formie w 2019 roku gmina Marciszów  przekaże dotację z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20 000,00 zł.

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione w ramach  dotacji:
1.    Koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem   narzutami.
2.    Koszty rzeczowe:
1)    koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku,
2)    materiały edukacyjne niezbędne do realizacji opisanych zajęć,
3)    ubezpieczenie uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji  
zadania,
4)    zakup biletów wstępu, środków higienicznych i socjalnych, materiałów potrzebnych do 
realizacji programu,
3.    Zakup usług (np. transport/przejazdy turystyczne, wyżywienie)
4.    Koszty administracyjne zadania nie mogą przekraczać 10% otrzymanej dotacji

Warunki składania ofert:
1.    Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 roku, poz 2057)    
2.    Ofertę należy:
a.    sporządzić w języku polskim,
b.    sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym  
pismem ręcznym

Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1.    aktualny odpis z rejestru,
2.    statut organizacji

Ocena ofert
1.    Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2.    Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a)    wartość merytoryczna programu
b)    atrakcyjność programu
c)    doświadczenie/kwalifikacje oferenta
d)    budżet oferty ( szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów)
e)    dotychczasowa współpraca z gminą

Miejsce termin złożenia dokumentów
1.    Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 15,00  w sekretariacie  Urzędu Gminy Marciszów. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do urzędu.
2.    W przypadku przesłania oferty pocztą kopertę należy oznaczyć w następujący sposób „LATO 2019” oraz podać nazwę i adres oferenta.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Termin rozpatrywania ofert
Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 31 maja 2019 roku
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia  3 czerwca 2019 roku

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
1.    Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 3 czerwca 2019 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                     
w Urzędzie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.marciszow.pl
2.    Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest pani  Anita Pociecha tel. (75) 74-10-208
3.    Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Umowa
1.    Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Urzędzie Gminy.
2.    Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dokumentów, o których zostanie poinformowany w protokole rozstrzygnięcia konkursu.

Przekazanie środków finansowych
1.    Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. z 2018 roku, poz. 450 ze zmianami), po podpisaniu stosownej umowy.
2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem, a gminą Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik


15.02.2019
Protokół

Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2019 roku o godz. 08:00

Komisja konkursowa w składzie:
1. Katarzyna Doliny - przewodniczący
2. Lilianna Tokarska -  członek
3. Anna Płaszczyńska -  członek
dokonała oceny niżej wymienionych ofert , które wpłynęły do tut. urzędu;
1. Oferta Ludowego Klubu Sportowego „ Lesk” Sędzisław
2. Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Bóbr” Marciszów
Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonych ofert komisja stwierdziła , że są one zgodne         z wymaganymi procedurami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /tekst jednolity (Dz. U. 2018 poz.450 z późn. zm.). Komisja zatwierdziła poprawność złożonych wniosków ich cel i zasadność. Złożone oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów    w zakresie kultury fizycznej i sportu.

LKS „BÓBR” od wielu lat prowadzi działalność sportową w miejscowości Marciszów. Zajmuje się działalnością wychowawczą dzieci i młodzieży z terenu gminy Marciszów, organizuje im czas wolny jak również mobilizuje ich do rywalizacji sportowej. W klubie trenuje drużyna seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków oraz drużyna siatkarska. Od wielu lat współpracuje z gminą.
LKS „LESK” od wielu lat prowadzi działalność sportową w miejscowości Sędzisław trenuje drużynę seniorów, organizuje im czas wolny jak również mobilizuje ich do rywalizacji sportowej. Od wielu lat współpracuje z gminą.

Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem określonych kryteriów formalnych i merytorycznych, Komisja w oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowała środki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.000,00 zł. 
W związku z powyższym Komisja zaproponowała przyznanie dotacji w/w oferentom.
Po zapoznaniu się z ofertami i protokołem Komisji , Wójt Gminy postanowił ostatecznie  przyznać środki w wysokości:
- dla LKS „Bóbr” Marciszów  kwotę  - 40.000,00 zł                
- dla LKS „Lesk” Sędzisław    kwotę  - 10.000,00 zł
Wymienione środki przekazane zostaną na konto oferentów po podpisaniu stosownych    umów.
Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków  określony zostanie w umowie.
O sposobie rozpatrzenia ofert, oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

11.02.2019


25.01.2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.450 ze zm.)
Wójt Gminy Marciszów
    Ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału roku 2019 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
    W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2019 roku, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej.
    Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Marciszów powoła w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół o powołaniu do komisji konkursowej:
1.    Jedną osobę reprezentującą organizacje sportowe. Osoba, ta będzie wyłączona z prac komisji podczas oceny ofert składanych przez organizacje sportowe.
2.    Jedną osobę będącą reprezentantem pozostałych organizacji. Osoba ta nie będzie brała udziału w pracach komisji podczas oceny ofert składanych przez te pozostałe organizacje.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
    W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Zadania komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Marciszów.
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na rok 2019 upływa z dniem  07 lutego 2019 roku. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy:
- w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” złożyć w  Sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

Formularz zgłoszenia do pracy w komisji02.01.2019
Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza otwarty konkurs ofert


dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2019 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:
1. ''Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'', gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania gier zespołowych
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku wynosi 70.000,00 zł.
W roku 2019 na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.
2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'', gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań;
a/ wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Lato 2019” z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku wynosi 20.000,00 zł.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych zakresach w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2019 przez Radę Gminy Marciszów.
Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1: Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania  pkt.2 określony zostanie w terminie późniejszym.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Jolanta Kudryńska, tel. 75 7410208,e-mail: promocja@marciszow.pl
Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016, poz.1300).
2. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z napisem: Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2019 r.”
3.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji, potwierdzone kopie aktualnego statutu, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2018 r.(lub za ostatni zamknięty rok obrotowy).
3.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja
6.Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Opiniującą rankingu ofert.
7.Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu. Następnie są przekazywane do zaopiniowania przez właściwych merytorycznie pracowników, a w przypadku ofert na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” Gminnej Komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, później podlegają ocenie przez Komisję Opiniującą.
8.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami podejmuje Wójt Gminy Marciszów. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
9.Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.
Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej, na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
d/ na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f/ na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.możliwość realizacji zadania przez organizację,
2.zgodność projektu z priorytetami zadania,
3.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4.wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
5.innowacyjność proponowanych rozwiązań,
6.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),
7.dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Marciszów i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.
Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marciszowie, stronie internetowej www.marciszow.pl oraz jest dostępna w Referacie Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 6.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 27 września 2018 roku.

w sprawie: konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r."


Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 w/w ustawy do konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej, www.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujacych informacji:
-    nazwa i adres
-    dane rejestrowe
-    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
-    nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 28 września 2018 r. do 26 października 2018 r. na adres: Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów, e-mail: promocja@marciszow.pl, fax 75 7410208, bądź w pok. Nr 6. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za prowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Data publikacji 2018-09-29 12:32:01
Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi
___________________________________________________________________________
Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzenia postępowania konkursowego złożonych ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pn.
"Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – lato 2018”

___________________________________________________________________________
Sprawozdanie Wójta Gminy Marciszów z wykonania Programu Współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innych organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

___________________________________________________________________________

GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem  12 kwietnia  2018 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„WYJAZDOWY  WYPOCZYNEK  LETNI  DZIECI  I  MŁODZIEŻY – LATO 2018”


Konkurs ogłoszony na podstawie:
* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 239 ze zmianami ),
* ustawy z dnia 26 października  1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity DZ.U. z 2016  roku, poz. 487),
* Uchwały Nr XLVI/232/18 Rady Gminy z dnia  25 stycznia  2018 roku  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Marciszów na rok 2018

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 239 ze zmianami) oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  , dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w 2018 roku w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym   
w art. 3 ust. 3 ustawy.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel realizacji zadania publicznego:
1) zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży ze szkoły  podstawowej i gimnazjum w okresie wakacji letnich w formie wyjazdowej,
2) wsparcie rodziców w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych wyjazdowych form spędzania   wakacji przez dziecko,
3) umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach promujących zachowania   prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień,
4) krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży,
5) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym

Warunki realizacji zadania i opis zadania:
1.Przedmiotem konkursu jest organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
2.Uczestnikami wyjazdu mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkała na terenie gminy Marciszów , uczęszczająca do szkoły podstawowej i gimnazjum.
3.Wyjazd powinien obejmować  okres min. 7 do max. 14 dni.
4.Całkowity  koszt wypoczynku (wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, ubezpieczeniem i innymi wydatkami) nie może przekraczać 75,00 zł na osobodzień.
5. W programie wypoczynku opisanym w ofercie muszą się znaleźć:
* minimum 3 zajęcia dotyczące  zachowań  prozdrowotnych dotyczących min profilaktyki uzależnień wraz z opisem ich przebiegu
6. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków wypoczynku  i właściwej opieki wychowawczej , w tym kadry pedagogicznej  posiadającej  odpowiednie uprawnienia.
7 .Dofinansowanie nie będzie mniejsze niż 65,00 zł /osobodzień
8. W przypadku, gdy wnioskowana kwota dotacji w złożonych ofertach przewyższy zarezerwowaną  kwotę przeznaczoną na dofinansowanie  wypoczynku, gmina Marciszów zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby dofinansowanych osób.
9. Organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin i miejsce realizacji zadania

1. Zadanie publiczne w formie wyjazdowej powinno być zrealizowane w okresie od 23 czerwca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku, do tego terminu należy doliczyć czas niezbędny na przygotowanie zadania.

2.Miejscem realizacji jest obszar Polski. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce  realizacji zadania     
wraz z informacją o tytule prawnym do korzystania z lokalu.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:
Na realizację zadania  w wymienionej formie w 2018 roku gmina Marciszów  przekaże dotację z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20.000,00 zł.

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione w ramach  dotacji:
 1. Koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem   narzutami.
 2. Koszty rzeczowe:
1) koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku,
2) materiały edukacyjne niezbędne do realizacji opisanych zajęć,
3) ubezpieczenie uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania,
4) zakup biletów wstępu, środków higienicznych i socjalnych, materiałów potrzebnych do realizacji programu,
3. Zakup usług (np. transport/przejazdy turystyczne, wyżywienie)
4. Koszty administracyjne zadania nie mogą przekraczać 10% otrzymanej dotacji

Warunki składania ofert:
1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru  ofert i nowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (DZ. U z 2016 roku, poz. 1300).
2. Ofertę należy:
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym

Do oferty konkursowej należy dołączyć:
I. aktualny odpis z rejestru ,
II. statut organizacji

Ocena ofert

1.Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2.Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a)    wartość merytoryczna programu
b)    atrakcyjność programu
c)    doświadczenie/kwalifikacje oferenta
d)    budżet oferty ( szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów)
e)    dotychczasowa współpraca z gminą

Miejsce termin złożenia dokumentów


1.Oferty należy składać w terminie do dnia 23 maja 2018 roku do godz. 15,00  w sekretariacie  Urzędu Gminy
   Marciszów . W przypadku  przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje  data jej wpływu do urzędu.
2.W przypadku przesłania oferty pocztą  kopertę należy oznaczyć w następujący sposób „LATO 2018” oraz
   podać nazwę i adres oferenta.
3.Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Termin rozpatrywania ofert

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 28 maja 2018r
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia  01 czerwca 2018r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
1.Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 01 czerwca 2018 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.marciszow.pl
2.Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest pani Marta Jędrzejowska tel.(75) 74-10-208
3.Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Umowa

1.Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Urzędzie Gminy.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dokumentów, o których zostanie poinformowany w protokole rozstrzygnięcia konkursu.

Przekazanie środków finansowych
1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 239 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy.
2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem, a gminą Marciszów.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


___________________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
___________________________________________________________________________

Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 08.00
___________________________________________________________________________


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie  ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1817 z późn. zm.)
Wójt Gminy Marciszów
    Ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału roku 2018 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
    W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2018 roku, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej.
    Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Marciszów powoła w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół o powołaniu do komisji konkursowej:
1.    Jedną osobę reprezentującą organizacje sportowe. Osoba, ta będzie wyłączona z prac komisji podczas oceny ofert składanych przez organizacje sportowe.
2.    Jedną osobę będącą reprezentantem pozostałych organizacji. Osoba ta nie będzie brała udziału w pracach komisji podczas oceny ofert składanych przez te pozostałe organizacje.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Zadania komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Marciszów.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na rok 2017 upływa z dniem  07 lutego 2018 roku. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy:
- w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” złożyć w  Sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty konkurs ofert w 2018 roku

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2018 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

___________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 23 października 2017roku.


W sprawie: konsultacji społecznych projektu” Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”.

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 w/w ustawy do konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej, www.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujacych informacji:
-    nazwa i adres
-    dane rejestrowe
-    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
-    nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 23 października 2017 r. do 22 listopada 2017 r. na adres: Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów, e-mail: promocja@marciszow.pl, fax 75 7410208, bądź w pok. Nr 3.   O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za prowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha

Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) na rok 2018.

___________________________________________________________________________
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu kamiennogórskiego.
___________________________________________________________________________


Ludowy Klub Sportowy "LESK" - Oferta realizacji zadania publicznego
___________________________________________________________________________

Protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzenia postępowania konkursowego złożonych  ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – lato 2017”
___________________________________________________________________________


SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Marciszów
z wykonania Programu Współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

___________________________________________________________________________

WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2017

___________________________________________________________________________


Protokół komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 przeprowadzonego w dniu 10 lutego 2017 roku o godz. 08:00
___________________________________________________________________________Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie  ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1817)
Wójt Gminy Marciszów
    Ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału roku 2017 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
    W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2017 roku, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej.
    Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Marciszów powoła w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół o powołaniu do komisji konkursowej:
1.    Jedną osobę reprezentującą organizacje sportowe. Osoba, ta będzie wyłączona z prac komisji podczas oceny ofert składanych przez organizacje sportowe.
2.    Jedną osobę będącą reprezentantem pozostałych organizacji. Osoba ta nie będzie brała udziału w pracach komisji podczas oceny ofert składanych przez te pozostałe organizacje.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
    W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
       1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
       2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
       3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
       4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Zadania komisji konkursowej:
    1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
       2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
       3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
       4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Marciszów.
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na rok 2017 upływa z dniem  08 lutego 2017 roku. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy:
- w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” złożyć w  Sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


___________________________________________________________________________

Otwarty konkurs ofert na 2017 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2017 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:
1. ''Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'', gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania gier zespołowych
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku wynosi 33.000,00   zł.
W roku 2016 na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu                   i rekreacji” przeznaczono kwotę 32.000,00 zł.
2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'', gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań;
a/ wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Lato 2017” z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku wynosi 20.000,00 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w zakresie ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'' przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych zakresach w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2017 przez Radę Gminy Marciszów.
Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1: Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania  pkt.2 określony zostanie w terminie późniejszym.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Jolanta Kudryńska, tel. 75 7410351,        e-mail: promocja@marciszow.pl
Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert         i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań      z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016, poz.1300).
2. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z napisem: Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2017 r.”
3.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej                  w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji, potwierdzone kopie aktualnego statutu, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r.(lub za ostatni zamknięty rok obrotowy).
3.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja
6.Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Opiniującą rankingu ofert.
7.Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym    w Referacie, Kultury i Sportu. Następnie są przekazywane do zaopiniowania przez właściwych merytorycznie pracowników, a w przypadku ofert na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, później podlegają ocenie przez Komisję Opiniującą.
8.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami podejmuje Wójt Gminy Marciszów. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
9.Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.
Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej, na cele nie związane z działalnością statutową     organizacji,
d/ na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f/ na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.możliwość realizacji zadania przez organizację,
2.zgodność projektu z priorytetami zadania,
3.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4.wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
5.innowacyjność proponowanych rozwiązań,
6.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość       i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),
7.dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Marciszów i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.
Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marciszowie, stronie internetowej www.marciszow .pl oraz jest dostępna w Referacie Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 20 października 2016 roku.


W sprawie: konsultacji społecznych projektu ”Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 w/w ustawy do konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej, www.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujacych informacji:
    nazwa i adres
    dane rejestrowe
    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
    nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 21 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r. na adres: Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów, e-mail: promocja@marciszow.pl, fax 75 7410208, bądź w pok. Nr 3.  O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za prowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy w Marciszowie.


Program współpracy na 2017 rok
________________________________________________________________________________________________________________


SPRAWOZDANIE
z wykonania Programu Współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 rokuOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„WYJAZDOWY  WYPOCZYNEK  LETNI  DZIECI  I  MŁODZIEŻY – LATO 2016”Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016 przeprowadzonego w dniu 01 marca 2016 roku o godz. 13.00.Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert  w  otwartym  konkursie  ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz.1818  ze zm.)

Wójt Gminy Marciszów

    Ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału  roku 2016 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
    W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2016 roku, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej.
    Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Marciszów powoła             w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół o powołaniu do komisji konkursowej:
1.    Jedną osobę reprezentującą organizacje sportowe. Osoba, ta będzie wyłączona z prac komisji podczas oceny ofert składanych przez organizacje sportowe.
2.    Jedną osobę będącą reprezentantem pozostałych organizacji. Osoba ta nie będzie brała udział           w pracach komisji podczas oceny ofert składanych przez te pozostałe organizacje.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:
    W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
       1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
       2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
     3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
       4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
Zadania komisji konkursowej:
    1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
       2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
       3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
       4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Marciszów.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na rok 2016 upływa z dniem  26 lutego 2016 roku. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy:
- w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” złożyć w  Sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


ZgłoszenieOtwarty konkurs ofert na 2016 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2014 poz. 1118./, oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2016 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:
1. ''Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'' , gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania gier zespołowych
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży ,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2016 roku wynosi 32.000,00   zł.
W roku 2015 na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” przeznaczono kwotę 32.000,00 zł.
2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'', gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań;
a/ wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Lato 2016” z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2016 roku wynosi 20.000,00 zł.
W roku 2015 na realizację zadań w zakresie ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'' przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych zakresach w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2016 przez Radę Gminy Marciszów.

Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1 : Referat Kultury ,Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 (pok. 3) w terminie: do dnia 19 lutego 2016 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania  pkt.2 określony zostanie w terminie późniejszym.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Jolanta Kudryńska, tel.  75 7410351, e-mail: promocja@marciszow.pl

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).
2.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej                  w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji, potwierdzone kopie aktualnego statutu, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok.
3.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja
6.Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Opiniującą rankingu ofert.
7.Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym w Referacie, Kultury i Sportu. Następnie są przekazywane do zaopiniowania przez właściwych merytorycznie pracowników, a w przypadku ofert na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, później podlegają ocenie przez Komisję Opiniującą.
8.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami podejmuje Wójt Gminy Marciszów. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
9.Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.
Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej, na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
d/ na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f/ na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.możliwość realizacji zadania przez organizację,
2.zgodność projektu z priorytetami zadania,
3.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4.wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
5.innowacyjność proponowanych rozwiązań,
6.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość       i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),
7.dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Marciszów i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marciszowie, stronie internetowej www.marciszow .pl oraz jest dostępna w Referacie Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3

Formularze ofert można odebrać w Referacie Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3. lub uzyskać na stronie www.marciszow.pl

    WZORY DOKUMENTÓW NA 2016 ROK:

    * Oferta na realizację zadania publicznego
    * Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
    * Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegoOGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 16 września 2015 roku.


W sprawie: konsultacji społecznych projektu”Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”.

        Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 w/w ustawy do konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujacych informacji:
    nazwa i adres
    dane rejestrowe
    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
    nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszaćw terminie: od 18 września 2015 r. do 20 października 2015 r. na adres: Gmina Marciszó ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów, e-mail: promocja@marciszow.pl, fax 75 7410208, bądź w pok. Nr 3.   O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za prowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) na rok 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – lato 2015”przeprowadzonego
w dniu 22 maja 2015 roku  o godzinie 11,30.


Komisja Konkursowa w składzie :
Marta Jędrzejowska – przewodniczący
Jolanta Kudryńska - członek
Lilianna Tokarska – członek


dokonała oceny n/w ofert , które wpłynęły do urzędu w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z ogłoszonym konkursem, który umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń, ostateczny termin składania ofert upłynął w dniu 14  maja 2015  roku do godz. 15,30
W tym też terminie wpłynęły dwie oferty  złożone przez :

* Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Marciszowie
* Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Kamienna Góra


Po wnikliwej analizie złożonych ofert komisja stwierdziła, że są one zgodne z procedurami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) oraz spełniają  warunki  konkursowe.

Po  przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem określonych kryteriów formalnych i merytorycznych, Komisja w oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowała środki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2015 oraz gminnym programie  przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przewidziane na realizację zadania publicznego „Wyjazdowy wypoczynek Dzieci i Młodzieży – Lato 2015”.
Na realizację zadania publicznego - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci wywodzących się ze środowisk trudnych ( zagrożonych patologią społeczną, dysfunkcyjnych , niezaradnych życiowo i niewydolnych wychowawczo) w roku budżetowym 2015 przeznaczona została kwota 20.000,00,

W związku z powyższym Komisja zaproponowała przyznanie dotacji  według poniższego zestawienia:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec  Kamienna Góra – 
    12.500,00zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR „ w Marciszowie – 7.500,00 zł

Środki przekazane zostaną na konto oferenta po podpisaniu stosownej umowy.
Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków określony zostanie w umowie.
O sposobie rozpatrzenia oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marta Jędrzejowska        ………………………..
2. Jolanta Kudryńska           ……………………….
3. Lilianna Tokarska        ………………………..

Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży - lato 2015

04.03.2015

Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 na rok 2015 przeprowadzonego w dniu 03 marca 2014 roku o godz. 14.30

Komisja konkursowa w składzie:
1. Cepielik Wiesław- przewodniczący
2. Banaś Marek -  członek
3. Jolanta Kudryńska  -  członek

dokonała oceny niżej wymienionych ofert , które wpłynęły do tut. urzędu;

1. Oferta Ludowego Klubu Sportowego „ Lesk” Sędzisław
2. Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Bóbr” Marciszów
Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonych ofert komisja stwierdziła , że są one zgodne z wymaganymi procedurami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm./.Komisja zatwierdziła poprawność złożonych wniosków ich cel i zasadność.
Złożone oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu złożonych ofert postanowiła;

1. Podzielić przeznaczone w tegorocznym budżecie środki tj. 32.000,00 zł. pomiędzy dwa   kluby sportowe – LKS „Lesk” Sędzisław  i LKS „ Bóbr” Marciszów.
Powyższe kluby sportowe od wielu lat prowadzą działalność sportową w miejscowościach Marciszów i Sędzisław. Zajmują się działalnością wychowawczą młodzieży , organizują im czas wolny jak również mobilizują młodzież do rywalizacji sportowej.
Od wielu lat współpracują z gminą .
Wykonywanie powierzonych zadań odbywa się bezpłatnie na zasadach wolontariatu.

2. Złożone oferty otrzymały następującą liczbę punktów;
- oferta LKS „ Lesk” Sędzisław – 104 pkt.
- oferta LKS „ Bóbr „ Marciszów –   256 pkt.               .
3. Komsja Konkursowa po wnikliwym zapoznaniu się z ofertami przedstawiła propozycję   podziału środków finansowych:/ propozycje podane przez komisję zał. nr 1 do protokołu/

4. Komisja konkursowa postanowiła przyznać oferentom następujące środki;
- dla LKS „Bóbr” Marciszów  kwotę  -  22.755,00 zł                  
- dla LKS „Lesk” Sędzisław    kwotę  -    9.245,00 zł

Komisja konkursowa proponuje aby ostateczną decyzję w sprawie podziału środków podjął Wójt.
Po zapoznaniu się z ofertami i protokołem Komisji , Wójt Gminy postanowił ostatecznie  przyznać środki dla Klubów w wysokości;
- dla LKS „Bóbr” Marciszów  kwotę  - 22.500,00 zł                
- dla LKS „Lesk” Sędzisław    kwotę  -  9.500,00 zł


5. Wymienione środki przekazane zostaną na konto oferentów po podpisaniu stosownych
   umów.
6. Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków  określony zostanie w umowie.
7. O sposobie rozpatrzenia ofert, oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Podpisy członków Komisji:

1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..


Protokółowała: Jolanta Kudryńska


05.02.2015

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Marciszów
z wykonania Programu Współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

Wstęp

Zgodnie z postanowieniami  art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Marciszów zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Marciszów sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni (do 30 kwietnia każdego roku).

Uchwałą Nr XLII/208/13 z dnia 28 listopada 2013 roku. Rada Gminy Marciszów
przyjęła Program Współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
Program ten zakładał zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych
umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań przez stowarzyszenia oraz przekazanie
organizacjom pozarządowym środków na realizację zadań publicznych, których zakres
określony został w przedmiotowej ustawie.
Działania, jakie były podejmowane na terenie gminy Marciszów w 2014 roku miały
w szczególności przyczynić się do promocji aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz rozwoju rekreacji i sportu w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizowanie obozów i kolonii dla dzieci wywodzących się ze środowisk trudnych ( zagrożonych patologią społeczną, niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo, dysfunkcyjnych).
Program określał ponadto zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi.
Ustalono, że współpraca ta realizowana będzie w formie finansowej -poprzez ogłaszanie otwartych konkursów pożytku publicznego w ramach ww. dziedzin i udzielanie dotacji na finansowanie ich realizacji.

Formy współpracy

Zgodnie z przyjętym Programem władze gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W ramach programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi w 2014 roku Gmina Marciszów podejmowała działania o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym. Współpraca o charakterze finansowym realizowana była poprzez wspieranie wykonywania tych zadań  wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w budżecie Gminy Marciszów na rok 2014 przeznaczono kwotę w wysokości 51.000,00 zł

W ramach powyższych kwot ogłoszono konkursy ofert,  które dotyczyły:

•    Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Marciszów obejmującego propagowanie  uprawiania sportu  na terenie gminy , organizację i udział w rozgrywkach sportowych. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 31.000,00 zł.
W  ramach  ogłoszonego konkursu wpłynęły  2 oferty :  LKS „Bóbr” Marciszów, LKS „LESK” Sędzisław . 
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane  pod względem formalnym i merytorycznym oraz zaopiniowane przez powołaną przez Wójta Gminy Marciszów  komisję konkursową.
Dofinansowanie  przyznano następującym organizacjom:

Zakres  zadań realizowanych w ramach ogłoszonego konkursu

Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez:

- upowszechnianie uprawiania  gier zespołowych,

- uprawianie indywidualnych  dyscyplin sportowych,

- organizowanie i udział  w imprezach sportowych i rekreacyjnych  o zasięgu

  lokalnym    i ponad lokalnym,

- propagowanie idei  uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży

Nazwa organizacji, której przyznano dotację

Wysokość przyznanej dotacji

LKS „BÓBR” Marciszów

22.000,00

LKS „LESK” Sędzisław

9.000,00

razem

31.000,00


Przyznane kwoty dotacji  zostały wykorzystane w 100%. Nie dokonano żadnych zmniejszeń , ani też nie nastąpił  zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.
Należy też dodać, że kluby sportowe prawidłowo rozliczyły otrzymane środki finansowe
i w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdania z wykorzystania przyznanych dotacji.

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez :
- udostępnianie gminnych obiektów  ( sali sportowej, boisk sportowych, świetlic wiejskich)


•    Wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży – LATO 2014 dla dzieci wywodzących się ze środowisk trudnych ( zagrożonych patologią społeczną, niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo, dysfunkcyjnych).  Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczona została kwota 20.000,00 zł.
W ramach ogłoszonego konkursu i w terminie w nim wskazanym  wpłynęła jedna oferta złożona  przez :
         * Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Marciszowie

Po wnikliwej analizie złożonej oferty komisja powołana przez Wójta Gminy Marciszów  stwierdziła, że jest ona zgodna z procedurami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) oraz spełnia  warunki  konkursowe.
Komisja pozytywnie oceniła złożoną ofertę i zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości 7.500,00 zł. Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w 100% , również   w terminie  rozliczono   i złożono sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji.
Reasumując powyższe kwota zaplanowana w budżecie na rok 2014 z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla dzieci wywodzących się ze środowisk trudnych ( zagrożonych patologią społeczną , niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo, dysfunkcyjnych) z uwagi na brak oferentów na realizację zadania publicznego  w roku budżetowym  2014 nie została  w pełni wykorzystana.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


Marciszów, 28.04.2014

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie za rok 2013

Wstęp
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r.    Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Marciszów zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni (do 30 kwietnia każdego roku).
Roczny program współpracy Gminy Marciszów na rok 2013  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi       w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Gminy w Marciszowie uchwałą Nr XXVIII/151/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Formy współpracy:

Zgodnie z przyjętym Programem współpracy władze gminy współpracują    z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013r. Gmina Marciszów podejmowała działania o charakterze finansowym            i pozafinansowym. Współpraca o charakterze finansowym realizowana była poprzez wspieranie wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wsparcie finansowe:
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     w budżecie Gminy Marciszów na 2013 rok przeznaczono kwotę                  w wysokości 30.000,00 zł.
W 2013 roku ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań.
Konkurs dotyczył upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, obejmującego propagowanie uprawiania piłki nożnej na terenie gminy, organizację i udział w rozgrywkach sportowych.
W konkursie wpłynęły dwie oferty: LKS “Bóbr” Marciszów i LKS “Lesk” Sędzisław.
LKS “Bóbr” otrzymał dotację w wysokości 21.795,00 zł na tomiast LKS “Lesk” otrzymał dotację w kwocie 8.205,00 zł.
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane pozytywnie.Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%.        Nie nastąpiło ich zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.
Należy dodać, że kluby sportowe prawidłowo rozliczyły otrzymane środki finansowe i w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdania                          z wykorzystania przyznanych dotacji.
 
Współpraca pozafinansowa:
Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali sportowej, boisk sportowych, świetlic).

Podsumowanie:
Gmina Marciszów realizując cele Programu współpracy w 2013 r., udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
Ogłoszono  konkurs ofert, w których 2 podmioty otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano łącznie kwot 30.000,00 zł
W 2013 roku Gmina Marciszów współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Wójt Gminy Marciszów
Stefan ZawieruchaOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert.


Otwarty konkurs ofert na 2015 rok

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536./, oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2015 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:

1. ''Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'' , gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania gier zespołowych
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i
 ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży ,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2015 roku wynosi 32.000,00   zł.
W roku 2014 na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” przeznaczono kwotę 31.000,00 zł.
2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'', gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań ;
a/ wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Lato 2015” z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2015 roku wynosi 20.000,00 zł.
W roku 2014 na realizację zadań w zakresie ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'' przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych zakresach w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2015 przez Radę Gminy Marciszów.

Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1 : Referat Kultury ,Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 (pok. 3) w terminie: do dnia 23 luty 2015 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania  pkt.2 określony zostanie w terminie późniejszym.

Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Jolanta Kudryńska,
tel.  75 7410351 , e-mail: promocja@marciszow.pl

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).
2.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji, potwierdzone kopie aktualnego statutu, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok.
3.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja
6.Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Opiniującą rankingu ofert.
7.Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym w Referacie, Kultury i Sportu. Następnie są przekazywane do zaopiniowania przez właściwych merytorycznie pracowników, a w przypadku ofert na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, później podlegają ocenie przez Komisję Opiniującą.
8.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami podejmuje Wójt Gminy Marciszów. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
9.Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.
Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej, na cele nie związane z działalnością statutową
    organizacji,
d/ na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f/ na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.możliwość realizacji zadania przez organizację,
2.zgodność projektu z priorytetami zadania,
3.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4.wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
5.innowacyjność proponowanych rozwiązań,
6.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),
7.dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Marciszów i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marciszowie, stronie internetowej www.marciszow .pl oraz jest dostępna w Referacie Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3

Formularze ofert można odebrać w Referacie Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3.
lub uzyskać na stronie www.marciszow.pl


Marciszów, 29.04.2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie za rok 2012

Wstęp
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r.    Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Marciszów zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Marciszów na rok 2012  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Gminy w Marciszowie uchwałą Nr XVI/70/11 z dnia 27 października 2011 r.

Wsparcie finansowe:
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     w budżecie Gminy Marciszów na 2012 rok przeznaczono kwotę                  w wysokości 32.000,00 zł.
W 2012 roku ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań.
Konkurs dotyczył upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, obejmującego propagowanie uprawiania piłki nożnej na terenie gminy, organizację i udział w rozgrywkach sportowych.
W konkursie wpłynęły dwie oferty: LKS “Bóbr” Marciszów i LKS “Lesk” Sędzisław.
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane pozytywnie.Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Nie nastąpiło ich zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.
 
Wsparcie organizacyjne:
Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali sportowej, boisk sportowych, świetlic).

Podsumowanie:

Gmina Marciszów realizując cele Programu współpracy w 2012 r.,udzieliła organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
Ogłoszono  konkurs ofert, w których 2 podmioty otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano łącznie kwot 32.000,00 zł
W 2012 roku Gmina Marciszów współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Wójt Gminy Marciszów
Stefan Zawierucha


_________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku punlicznego na 2015 r.


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm.)      Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe             i podmioty wymienione w art. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2015 r.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
-    nazwa i adres
-    dane rejestrowe
-    osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
-    nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 22 września 2014 r. do                       27 października 2014 r. na adres: Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów, e-mailem: promocja@marciszow.pl, fax- 75 7410208, bądź w pok. Nr 3.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie.
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.  
Za prowadzenie konsultacji odpowiada kierownik Referatu Kultury, Turystyki           i Sportu w Urzędzie Gminy w Marciszowie.      

Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) na rok 2015


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Przyjmuje się program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.) na rok 2015 zwany w dalszej części uchwały programem.

§ 2

Ilekroć w jest mowa o:
1. ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia 24 kwietnia  2003 r.  o  działalności
    pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.),
2. ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku
    o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 182),
3. organizacjach  –  należy  przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których
    mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marciszów,
5. Wójta należy przez to rozumieć Wójta Gminy Marciszów

Rozdział II
Cel główny programu

§ 3

1. Przyjęty program jest wyrazem polityki organów Gminy wobec organizacji zmierzającej do
    zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy Marciszów
2. Program   obejmuje   współpracę  z  tymi  organizacjami,  które  działają  na  rzecz  Gminy
    Marciszów i jej mieszkańców.
3. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania wynikających
    z  przepisów prawa  zadań  publicznych  Gminy  poprzez  włączenie  w  ich realizację
    organizacji  pozarządowych  i  podmiotów,  o   których  mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział III
Cele szczegółowe programu

§ 4

Cele szczegółowe programu stanowi:
1. urzeczywistnienie zasady pomocniczości oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich
    wspólnot,
2. kształtowanie  demokratycznego  ładu  społecznego  w  środowisku  lokalnym,  poprzez
    budowanie  partnerstwa  pomiędzy  administracją  publiczną,  a  organizacjami,
3. zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,
4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
    społeczności lokalnych,
5. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
    otoczenie i lokalną wspólnotę,
6. zwiększenie wpływu organizacji na kreowanie zadań i celów polityki społecznej w Gminie,
    udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
    lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy.

Rozdział IV
Zasady współpracy

§ 5

Współpraca Gminy Marciszów z organizacjami odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy

§ 6

W roku 2015 do obszarów współpracy między Gminą, a organizacjami należeć będą sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w tym jako priorytetowe wyróżnia się w szczególności zadania z zakresu:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2. Propagowanie walorów turystycznych gminy,
3. Promocja i ochrona zdrowia,
4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

§ 7

W obszarze kultury fizycznej planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie
    mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu  poprze:
a) organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach  sportowych,
b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) naukę pływania dzieci,
d) upowszechnienie kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych wśród emerytów,. rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.

§ 8

Propagowanie walorów turystycznych gminy:
1) organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych poprzez:
   a) organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, rajdów turystycznych pieszych i 
       rowerowych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
   b) przygotowanie programu imprez rekreacyjnych w ramach tradycyjnie organizowanych
       corocznie Dni Marciszowa.

§ 9

W obszarze promocji i ochrony zdrowia planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
2) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
3) przeciwdziałania patologii społecznej.

§ 10

1. W obszarze  organizacji wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  –  planuje  się  współpracę z  organizacjami  poprzez  organizowanie  obozów  i  kolonii  dla dzieci  z  rodzin patologicznych.
§ 11
W  obszarze  działań, na rzecz integracji społeczności lokalnej planuje się współpracę
 z organizacjami poprzez:
1) pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
2) pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
3) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

Rozdział VII
Formy współpracy

§ 12

Organy Gminy planują podejmowanie współpracy z organizacjami zarówno w formach współpracy finansowej jak i pozafinansowej, a w szczególności:
1)    zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w tym możliwości udzielania przez gminę dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
2)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3)    konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych;
4)    konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących strefy zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
5)    tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Wójta;
6)    umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7)    umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
8)    współorganizowania konferencji oraz forów tematycznych ds. organizacji pozarządowych, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb;
9)    przygotowania i monitorowania porozumień zawieranych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
10)    wspierania organizacji pozarządowych, szczególnie organizacji pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych;
11)    udzielania pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów;
12)    umożliwianiu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz gminy i jego mieszkańców.

Rozdział VIII
Okres realizacji programu

§13

Program będzie realizowany w roku kalendarzowym 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Rozdział IX
Sposób realizacji programu

§ 14

1. Realizacja programu będzie następowała poprzez podejmowanie działań zmierzających do
    wykonania zadań wynikających z przedmiotowego zakresu współpracy, w tym
    określonych w rozdziale VI Priorytetowych zadań publicznych.
2. W zakresie współpracy finansowej realizacja programu będzie następowała poprzez
    zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Gminy w trybie
    określonym w ustawie.
3. W zakresie współpracy pozafinansowej realizacja programu będzie następowała poprzez:
     a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
         zadaniach,
     b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących sfer
         współpracy poprzez udostępnienie projektów tych aktów,
     c) udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach pomieszczeń
         komunalnych, sprzętu technicznego i urządzeń w celu realizacji zadań organizacji
         pozarządowych,
     d) promowanie i udzielanie pomocy w tworzenie dobrego wizerunku organizacji
         pozarządowych,
     e) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i
         międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania.

Rozdział X
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 15

1. Środki finansowe na realizację zadań niniejszego Programu zostanie określona w budżecie
    Gminy Marciszów na 2015 rok. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w
    programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w
    budżecie na rok 2015.
2  Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych
    w ustawie w 2015 r. wyniosą 51 000,00 zł. Prognozowana kwota może ulec zmianie w
    trakcie uchwalania budżetu.

Rozdział XI
Sposób oceny realizacji programu

§ 16

1. Wójt dokonuje ewaluacji programu.
2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje zadaniami
    publicznymi, mogą być zgłaszane Wójtowi i będą one wykorzystywane do usprawnienia
    współpracy z organizacjami.
3. Sprawozdanie z realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, Wójt przedkłada
    Radzie Gminy w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Rozdział XII
Informacja o sposobie tworzenia programu
oraz o przebiegu konsultacji

§ 17

1. Roczny program tworzony jest na podstawie planowanych zadań, obejmujących nazwy
    planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.
2. Konsultacje programu przeprowadza w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy tj. w sposób
    określony w uchwale Rady Gminy w Marciszowie w sprawie określenia szczegółowego
    sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
    pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów
    prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie
    Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Rozdział XIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 18

1. W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonych przez Gminę
    otwartych konkursów ofert Wójt powołuje komisje konkursowe.
2. Komisje konkursowe dla zaopiniowania ofert złożonych w poszczególnych konkursach
    powołuje Wójt najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Wójt tworzy listę przedstawicieli organizacji, którzy posiadają upoważnienie do
    reprezentowania tych organizacji w składach komisji. W trakcie obowiązywania programu 
    organizacja może zgłosić do komisji innego przedstawiciela co jest jednoznaczne z
    cofnięciem umocowania dla dotychczasowego figurującego na liście przedstawiciela.
4. Organizacji przysługuje uprawnienie do przedstawienia jednego kandydata do składu
    komisji konkursowej. Kandydaci do komisji zgłaszani są na następny rok kalendarzowy w
    ostatnim miesiącu obowiązywania programu na dany rok.
5. Przedstawiciele organizacji do każdego ze składów komisji wybierani są według ich
    miejsca na liście kandydatów ustalonego w drodze losowania. W przypadku, gdy w skład
    komisji miałby wejść przedstawiciel organizacji biorącej udział w konkursie, zostaje on
    wyłączony ze składu komisji, a jego miejsce zajmuje kolejny na liście przedstawiciel
    organizacji niebiorącej udziału w konkursie.
6. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację
    formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
    1) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta;
    2) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie
        z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem;
    3) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
7. Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej, w
     której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych  członków komisji oraz
     zakres koniecznych zmian.
8. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który ogłaszany jest zgodnie z art. 13
     ust. 3 ustawy.Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – lato 2014”przeprowadzonego
w dniu 20 maja 2014 roku  o godzinie 11,30.


Komisja Konkursowa w składzie :
Marta Jędrzejowska – przewodniczący
Marta Kwiecień - członek
Wioletta Przybyła – członek

dokonała oceny n/w ofert , które wpłynęły do urzędu w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z ogłoszonym konkursem, który umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń, ostateczny termin składania ofert upłynął w dniu 12  maja 2014  roku do godz. 15,30
W tym też terminie wpłynęła jedna oferta  złożona przez :

* Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Marciszowie

Po wnikliwej analizie złożonej oferty komisja stwierdziła, że jest ona zgodna z procedurami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) oraz spełnia  warunki  konkursowe.

W budżecie gminy na rok 2014 oraz gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii zaplanowana została kwota 20.000, 00 zł  z przeznaczeniem na  wypoczynek letni dla dzieci wywodzących   się ze środowisk zagrożonych  patologią społeczną, dysfunkcyjnych   i niezaradnych  życiowo oraz niewydolnych wychowawczo, która z uwagi na brak oferentów na realizację zadania publicznego nie zostanie  w roku budżetowym 2014 w pełni wykorzystana.
W terminie  do dnia 12 maja 2014 roku wpłynęła jedna oferta, która po dokładnej analizie i weryfikacji pod względem określonych kryteriów formalnych i merytorycznych w oparciu o posiadaną dokumentację została przyjęta do realizacji.
Komisja  pozytywnie zaopiniowała  złożoną ofertę przez :
* Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR” w Marciszowie , na realizację zadania publicznego
pn „Wyjazdowy wypoczynek Dzieci i Młodzieży – Lato 2014”,i zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości  7.500,00 zł

Środki przekazane zostaną na konto oferenta po podpisaniu stosownej umowy.
Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków określony zostanie w umowie.
O sposobie rozpatrzenia oferty, oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marta Jędrzejowska        ………………………
2. Marta Kwiecień        ………………………
3. Wioletta Przybyła        ………………………GMINA MARCISZÓW

reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem  07 kwietnia  2014 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2014


Konkurs ogłoszony na podstawie:
* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst
  jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami ze zmianami),
* ustawy z dnia 26 października  1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu             
  alkoholizmowi  (tekst jednolity DZ.U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473 ze zmianami),
* Uchwały Nr XLIV/224/14 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014 roku  w sprawie zatwierdzenia 
  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 
  Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Marciszów na rok 2014

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) oraz programem współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  , dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w 2013 roku w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel realizacji zadania publicznego:
1. zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży ze szkoły
    podstawowej i gimnazjum w okresie wakacji letnich w formie wyjazdowej.
2. wsparcie rodziców w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych wyjazdowych form spędzania 
    wakacji przez dziecko.
3. umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach promujących zachowania 
    prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień.
4. krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży
5. korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym

Warunki realizacji zadania i opis zadania:
1.Przedmiotem konkursu jest organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkoły
   podstawowej i gimnazjum.
2.Uczestnikami wyjazdu mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkała na terenie gminy
   Marciszów , uczęszczająca do szkoły podstawowej i gimnazjum.
3.Wyjazd powinien obejmować  okres min. 10 do max. 14 dni.
4.Całkowity  koszt wypoczynku (wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, 
   ubezpieczeniem i innymi wydatkami) nie może przekraczać 75,00 zł na osobodzień.
5. W programie wypoczynku opisanym w ofercie muszą się znaleźć:
    * minimum 3 zajęcia dotyczące  zachowań prozdrowotnych dotyczących min profilaktyki
               uzależnień wraz z opisem ich przebiegu
6. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków
    wypoczynku  i właściwej opieki wychowawczej , w tym kadry pedagogicznej  posiadającej
    odpowiednie uprawnienia.
7.Dofinansowanie nie będzie mniejsze niż 65,00 zł /osobodzień
8. W przypadku, gdy wnioskowana kwota dotacji w złożonych ofertach przewyższy zarezerwowaną
    kwotę przeznaczoną na dofinansowanie  wypoczynku, gmina Marciszów zastrzega sobie prawo do
   ograniczenia liczby dofinansowanych osób.
9. Organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.


Termin i miejsce realizacji zadania

1. Zadanie publiczne w formie wyjazdowej powinno być zrealizowane w okresie od 28 czerwca 2014
    roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku, do tego terminu należy doliczyć czas niezbędny  na
    przygotowanie zadania.

2. Miejscem realizacji jest obszar Polski. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce
    realizacji zadania  wraz z informacją o tytule prawnym do korzystania z lokalu.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania  w wymienionej formie w 2014 roku gmina Marciszów  przekaże dotację z
   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20.000,00 zł.

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione w ramach  dotacji:
 1. Koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem
     narzutami.
 2. Koszty rzeczowe:
1. koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku,
2. materiały edukacyjne niezbędne do realizacji opisanych zajęć,
3. ubezpieczenie uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji  
    zadania,
4.zakup biletów wstępu, środków higienicznych i socjalnych, materiałów potrzebnych do 
   realizacji programu,
3. Zakup usług (np. transport/przejazdy turystyczne, wyżywienie)
4. Koszty administracyjne zadania nie mogą przekraczać 10% otrzymanej dotacji

Warunki składania ofert:
1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 26 poz. 25).
2. Ofertę należy:
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym  
    pismem ręcznym

Do oferty konkursowej należy dołączyć:
I. aktualny odpis z rejestru ,
II. statut organizacji


Ocena ofert
1.    Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2.    Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a)    wartość merytoryczna programu
b)    atrakcyjność programu
c)    doświadczenie/kwalifikacje oferenta
d)    budżet oferty ( szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów)
e)    dotychczasowa współpraca z gminą


Miejsce termin złożenia dokumentów

1.    Oferty należy składać w terminie do dnia 12 maja  2014 roku do godz. 15,30 w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów . W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do urzędu.
2.    W przypadku przesłania oferty pocztą  kopertę należy oznaczyć w następujący sposób „LATO 2014” oraz podać nazwę i adres oferenta.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Termin rozpatrywania ofert
Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 20 maja 2014r
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia  26 maja 2014r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
1.    Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 26 maja 2014 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.marciszow.pl
2.    Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest pani Marta Jędrzejowska tel.(75) 74-10-208
3.    Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Umowa
1.Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Urzędzie Gminy.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dokumentów, o
    których  zostanie poinformowany w protokole rozstrzygnięcia konkursu.

Przekazanie środków finansowych
1.    Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy.
2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem, a gminą Marciszów.Protokół

Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014 przeprowadzonego w dniu 03.03.2014 roku o godz. 12.00

Komisja konkursowa w składzie;
1. Marta Jędrzejowska- przewodnicząca
2. Anna Płaszczyńska -  członek
3. Jolanta Kudryńska  -  członek

dokonała oceny niżej wymienionych ofert , które wpłynęły do tut. urzędu;

1.Oferta Ludowego Klubu Sportowego „ Lesk” Sędzisław
2.Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Bóbr” Marciszów
Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonych ofert komisja stwierdziła , że są one zgodne z wymaganymi procedurami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm./.Komisja zatwierdziła poprawność złożonych wniosków ich cel i zasadność.
Złożone oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Komisja konkursowa po przeanalizowaniu złożonych ofert postanowiła;

1.Podzielić przeznaczone w tegorocznym budżecie środki tj. 31.000,00 zł. pomiędzy dwa   kluby sportowe – LKS „Lesk” Sędzisław  i LKS „ Bóbr” Marciszów.
Powyższe kluby sportowe od wielu lat prowadzą działalność sportową w miejscowościach Marciszów i Sędzisław. Zajmują się działalnością wychowawczą młodzieży , organizują im czas wolny jak również mobilizują młodzież do rywalizacji sportowej.
Od wielu lat współpracują z gminą .
Wykonywanie powierzonych zadań odbywa się bezpłatnie na zasadach wolontariatu.

2.Złożone oferty otrzymały następującą liczbę punktów;
- oferta LKS „ Lesk” Sędzisław – 100 pkt.
- oferta LKS „ Bóbr „ Marciszów –   242 pkt.               .
3.Komsja Konkursowa po wnikliwym zapoznaniu się z ofertami przedstawiła propozycję   podziału środków finansowych:/ propozycje podane przez komisję zał. nr 1 do protokołu/

4.Komisja konkursowa postanowiła przyznać oferentom następujące środki;
- dla LKS „Bóbr” Marciszów  kwotę  -  21.935,00 zł                  
- dla LKS „Lesk” Sędzisław    kwotę  -   9.065,00 zł

Komisja konkursowa proponuje aby ostateczną decyzję w sprawie podziału środków podjął Wójt.
Po zapoznaniu się z ofertami i protokołem Komisji , Wójt Gminy postanowił ostatecznie  przyznać środki dla Klubów w wysokości;
- dla LKS „Bóbr” Marciszów  kwotę  - 22.000,00 zł                
- dla LKS „Lesk” Sędzisław    kwotę  -  9.000,00 zł


5.Wymienione środki przekazane zostaną na konto oferentów po podpisaniu stosownych
   umów.
6.Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków  określony zostanie w umowie.
7.O sposobie rozpatrzenia ofert, oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: Jolanta Kudryńska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz.1536  ze zm.)

Wójt Gminy Marciszów

    Ogłasza nabór do Komisji Konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału  roku 2014 w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
    W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2014 roku, zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej.

    Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Marciszów powoła w drodze losowania, z którego zostanie sporządzony protokół o powołaniu do komisji konkursowej:
1.    Jedną osobę reprezentującą organizacje sportowe. Osoba, ta będzie wyłączona z prac komisji podczas oceny ofert składanych przez organizacje sportowe.
2.    Jedną osobę będącą reprezentantem pozostałych organizacji. Osoba ta nie będzie brała udział w pracach komisji podczas oceny ofert składanych przez te pozostałe organizacje.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
       1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
       2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
     3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
       4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania komisji konkursowej:
    1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
       2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
       3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
       4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Marciszów.

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej na rok 2014 upływa z dniem 25 lutego 2014 roku.

Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy:
- w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” złożyć w  Sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów


Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan ZawieruchaFormularz zgłoszenia do bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Marciszów
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarty konkurs ofert na 2014 rok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokół z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – lato 2013”


RegulaminWniosek
GMINA MARCISZÓW
reprezentowana przez
Wójta Gminy ogłasza z dniem  02 kwietnia  2013 roku
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY – LATO 2013Konkurs ogłoszony na podstawie:
* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst
  jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami ze zmianami),
* ustawy z dnia 26 października  1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu             
  alkoholizmowi  (tekst jednolity DZ.U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473 ze zmianami),
* Uchwały Nr XIX/93/12 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2012 roku  w sprawie zatwierdzenia 
  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Marciszów na rok 2012

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) oraz programem współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  , dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w 2013 roku w formie powierzenia lub wsparcia organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Forma realizacji zadania:
wsparcie

Cel realizacji zadania publicznego:
1. zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży ze szkoły
    podstawowej i gimnazjum w okresie wakacji letnich w formie wyjazdowej.
2. wsparcie rodziców w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych wyjazdowych form spędzania 
    wakacji przez dziecko.
3. umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach promujących zachowania 
    prozdrowotne dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień.
4. krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży
5. korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym

Warunki realizacji zadania i opis zadania:
1.Przedmiotem konkursu jest organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkoły
   podstawowej i gimnazjum.
2.Uczestnikami wyjazdu mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym zamieszkała na terenie gminy
   Marciszów , uczęszczająca do szkoły podstawowej i gimnazjum.
3.Wyjazd powinien obejmować  okres min. 10 do max. 14 dni.
4.Całkowity  koszt wypoczynku (wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, 
   ubezpieczeniem i innymi wydatkami) nie może przekraczać 75,00 zł na osobodzień.
5. W programie wypoczynku opisanym w ofercie muszą się znaleźć:
    * minimum 3 zajęcia dotyczące  zachowań prozdrowotnych dotyczących min profilaktyki     uzależnień wraz z opisem ich przebiegu
6. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków wypoczynku  i właściwej opieki wychowawczej , w tym kadry pedagogicznej  posiadającej odpowiednie uprawnienia.
7. Dofinansowanie nie będzie mniejsze niż 65,00 zł /osobodzień
8. W przypadku, gdy wnioskowana kwota dotacji w złożonych ofertach przewyższy zarezerwowaną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie  wypoczynku, gmina Marciszów zastrzega sobie prawo do
   ograniczenia liczby dofinansowanych osób.
9. Organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę.


Termin i miejsce realizacji zadania

1. Zadanie publiczne w formie wyjazdowej powinno być zrealizowane w okresie od 28 czerwca 2013
    roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku, do tego terminu należy doliczyć czas niezbędny  na
    przygotowanie zadania.

2. Miejscem realizacji jest obszar Polski. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce
    realizacji zadania  wraz z informacją o tytule prawnym do korzystania z lokalu.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania  w wymienionej formie w 2013 roku gmina Marciszów  przekaże dotację z
   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20.000,00 zł.

Koszty, które w szczególności mogą być poniesione w ramach  dotacji:
 1. Koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem
     narzutami.
 2. Koszty rzeczowe:
1. koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku,
2. materiały edukacyjne niezbędne do realizacji opisanych zajęć,
3. ubezpieczenie uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji  
    zadania,
4.zakup biletów wstępu, środków higienicznych i socjalnych, materiałów potrzebnych do 
   realizacji programu,
3. Zakup usług (np. transport/przejazdy turystyczne, wyżywienie)
4. Koszty administracyjne zadania nie mogą przekraczać 10% otrzymanej dotacji

Warunki składania ofert:

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 26 poz. 25).
2. Ofertę należy:
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym  
    pismem ręcznym

Do oferty konkursowej należy dołączyć:
I. aktualny odpis z rejestru ,
II. statut organizacji

Ocena ofert
1.    Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2.    Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
a)    wartość merytoryczna programu
b)    atrakcyjność programu
c)    doświadczenie/kwalifikacje oferenta
d)    budżet oferty ( szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów)
e)    dotychczasowa współpraca z gminą


Miejsce termin złożenia dokumentów
1.    Oferty należy składać w terminie do dnia 06 maja  2013 roku do godz. 15,30 w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów . W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do urzędu.
2.    W przypadku przesłania oferty pocztą  kopertę należy oznaczyć w następujący sposób „LATO 2013” oraz podać nazwę i adres oferenta.
3.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone.

Termin rozpatrywania ofert
Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 13 maja 2013r
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia  17 maja 2013r

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
1.    Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 maja 2013 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.marciszow.pl
2.    Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami jest pani Marta Jędrzejowska tel.(75) 74-10-208
3.    Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Umowa
1.Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę w Urzędzie Gminy.
2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowo dokumentów, o
    których  zostanie poinformowany w protokole rozstrzygnięcia konkursu.

Przekazanie środków finansowych
1.    Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze zmianami) po podpisaniu stosownej umowy.
2.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem, a gminą Marciszów.


Otwarty konkurs ofert na 2013 rok


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm./, oraz programem współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Wójt Gminy Marciszów
ogłasza otwarty konkurs ofert

dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2013 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:

1. 'Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'' , gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania gier zespołowych
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i
 ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży ,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2013 roku wynosi 30.000,00 zł.
W roku 2012 na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji” przeznaczono kwotę 32.000,00 zł.

2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'', gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań ;
a/ organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym
b/ organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią z programem profilaktycznym, opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym
c/organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2013 roku wynosi 20.000,00 zł.
W roku 2012 na realizację zadań w zakresie ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'' przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych zakresach w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2013 przez Radę Gminy Marciszów.
Miejsce i termin składania ofert: Referat  Kultury ,Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 (pok. 3) w terminie: do dnia 22 luty 2013 r. do godz.15.30  w

przypadku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  oraz do dnia 12 kwietnia 2013 r. do godz.15.30 w przypadku zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.

Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Irena Gicala,
tel.  75 74208 , e-mail: promocja@marciszow.pl

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu M P i P S z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536).

2.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji, potwierdzone kopie aktualnego statutu, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok.

3.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja

6.Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję Opiniującą rankingu ofert.

7.Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu. Następnie są przekazywane do zaopiniowania przez właściwych merytorycznie pracowników , a w przypadku ofert na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, później podlegają ocenie przez Komisję Opiniującą.

8.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami podejmuje Wójt Gminy Marciszów. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.

9.Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.

Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej, na cele nie związane z działalnością statutową
    organizacji,
d/ na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f/ na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1.możliwość realizacji zadania przez organizację,
2.zgodność projektu z priorytetami zadania,
3.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4.wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
5.innowacyjność proponowanych rozwiązań,
6.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),
7.dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Marciszów i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marciszowie, stronie internetowej www.marciszow .pl oraz jest dostępna w Referacie  Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3

Formularze ofert można odebrać w Referacie  Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie pokój nr 3.
lub uzyskać na stronie www.marciszow.pl

WZORY DOKUMENTÓW NA 2013 ROK:

* Oferta na realizację zadania publicznego
* Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
* Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego


_______________________________________________________________________________


Oferta realizacji zadania publicznego

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.),
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY
Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pn. „Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – lato 2012”przeprowadzonego
w dniu 07 maja 2012 roku  o godzinie 12.00.


Komisja Konkursowa w składzie :
Marta Kwiecień – przewodniczący
Marta Jędrzejowska – członek
Irena Gicala – członek

dokonała oceny n/w ofert , które wpłynęły do urzędu w wyznaczonym terminie.

I.    Zgodnie z ogłoszonym konkursem, który umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń, ostateczny termin składania ofert upłynął w dniu 16 kwietnia 2012 roku o godz. 15,30. W tym też terminie wpłynęły 4 oferty :
1.    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kamiennej Górze,
2.    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze
3.    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze
4.    Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR” w Marciszowie

Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonych ofert komisja stwierdziła, że 3 oferty są zgodne                          z wymaganymi procedurami  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. Nr 234 z 2010 r,poz. 1536 ze zmianami).
Ponadto złożone oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
Komisja zatwierdziła poprawność złożonych wniosków ich cel i zasadność.

II.    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, złożył 2 oferty, co nie spełnia wymogów ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, który stanowi m.in. że organizacja pozarządowa może złożyć tylko jedną ofertę. W związku z powyższym oferta w/w organizacji na realizację zadania pn. „Cykl lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży „Ścieżkami zdrowia” została odrzucona. Ponadto przemawiał za tym również termin realizacji zadania, który wykracza poza ramy wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

III.    W budżecie gminy na rok 2012 oraz gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi                             i narkomanii zaplanowana została kwota 20.000, 00 zł  z przeznaczeniem na  wypoczynek letni dla dzieci wywodzących   się ze środowisk zagrożonych  patologią społeczną, dysfunkcyjnych i niezaradnych  życiowo oraz niewydolnych wychowawczo.
Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem określonych kryteriów formalnych i merytorycznych, Komisja w oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowała środki przewidziane na realizację zadania publicznego „Wyjazdowy Wypoczynek Dzieci i Młodzieży – LATO 2012” planowanego do realizacji w 2012 roku, ogłoszonym w otwartym konkursie ofert.

Postanowiono przyznać dotację według poniższego zestawienia:
1.    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kamiennej Górze        -   4.800,00 zł
2.    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski
w Jeleniej Górze                                    -   3.200,00 zł
3.    Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR” w Marciszowie                - 12.000,00 zł

IV.    Środki przekazane zostaną na konto oferenta po podpisaniu stosownej umowy
V.    Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków określony zostanie  w umowie
VI.    O sposobie rozpatrzenia oferty , oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.JĘZYK   MIGOWY  W  URZĘDZIE  GMINY  W  MARCISZOWIE
 
W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN- systemów komunikowania się osób głuchoniewidomych), umożliwia również skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat) ułatwiając jednocześnie komunikowanie się w sprawach administracyjnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących klientów, Urząd Gminy         w Marciszowie informuje, iż osobą do kontaktu w przypadku załatwiania spraw w tutejszym urzędzie jest Pani ANNA   CEPIELIK  - inspektor ds. ogólno-organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Marciszowie.
 

17.10.2011

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RD_24 w relacji: ZO_Marciszów na RS_33 j Jelenia Góra

07.09.2011


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_33 w relacji: WD_Wojcieszów - WD_Marciszów
26.08.2011OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych - WD_MarciszówSPOTKANIA INFORMACYJNE
O FUNDUSZACH UNIJNYCH W MARCISZOWIE

Urząd Gminy w Marciszowie oraz PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku, zorganizował dla osób zainteresowanych tematem pozyskiwania środków unijnych spotkanie informacyjne w ramach tworzenia „Mobilnych Punktów Informacji”.

Spotkania z konsultantem PIFE mają na celu pomóc osobom, które zamierzają ubiegać się o dotację unijną, bądź chcą dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich. Podpowiedzą, czy Państwa pomysł na dane przedsięwzięcie ma szansę na dofinansowanie. Otrzymacie Państwo informacje, które pomogą                       w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawi podstawowe kryteria oraz wskaże instytucję, która odpowiada za przyjmowanie wniosków.

Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 18 lipca 2011, ale dla Państwa wygody prosimy o rejestrację do dnia 12 lipca 2011 r. wraz z podaniem zakresu działalności instytucji, firmy czy organizacji. Wtedy zostanie wyznaczona godzina indywidualnej konsultacji, co pozwoli uniknąć nam oczekiwania w kolejce, a konsultant będzie miał czas na przygotowanie się do spotkania.

Jeśli macie Państwo pomysł na projekt, warto przygotować się do rozmowy                       z konsultantem, przedstawiając kilka podstawowych informacji o projekcie: - kto będzie realizował projekt, - gdzie zostanie przeprowadzony, - krótki opis przedsięwzięcia, - orientacyjny koszt.

Państwo natomiast mogą otrzymać następujące informacje: - diagnozę sytuacji, czyli odpowiedź na pytanie czy pomysł ma szansę na dotację i pod jakimi warunkami, - wskazanie gdzie znajdują się pieniądze, - przedstawienie podstawowych zasad przy ubieganiu się o wsparcie, - podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania, - informację o projektach realizowanych                       z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (kursy, szkolenia).

W sytuacji, kiedy będzie wielu chętnych, zostanie wyznaczony drugi termin konsultacji.

Miejsce i termin spotkania: 18 lipca 2011 r., siedziba Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, Sala narad – parter.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.
Kontakt: Tel. 75 74 10 208 wew.36, e-mail: kierownik.pfz@marciszow.plFundusze Europejskie – dla Rozwoju Dolnego Śląska
__________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


GMINA MARCISZÓW

informuje,
iż w ramach Priorytetu nr 4
„Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”)
 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013


rozpoczęła roboty budowlane projektu pn:

„Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych”


Całkowita wartość projektu:                12.492.780,67 PLN
Wkład Unii Europejskiej:                       8.278.277,28 PLN


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Beneficjenta:
Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów
tel. 075/ 74 10 20815.04.2010

Logo

„NA WSPÓLNEJ DRODZE” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Gmina Marciszów
informuje
iż w ramach Funduszu Mikroprojektów  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013,
 realizuje wraz z Samorządami  miejscowości Vitezna oraz Pilnikov
w roku 2010 projekt pn:

"NA WSPÓLNEJ DRODZE"


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać
w Urzędzie Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6  w Marciszowie pok. Nr 18 .

 

redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :