Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/261/18

Z dnia:2018-06-21
Przedmiot uchwały:zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA Nr LIV/261/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 21 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 6r ust.3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze , Rada Gminy w Marciszowie

uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów , wprowadza się następujące zmiany :

1.    W § 1 ust.1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie „ 3.odpady ulegające biodegradacji ,ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych  ”
2.    §  2  otrzymuje następujące brzmienie:

"Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1)    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie ,
2)    odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając do przepełnienia   pojemników,
3)    odpady ulegające biodegradacji , ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z uwzględnieniem , że w okresie od kwietnia do października odbiór  będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;
4)    szkło – nie rzadziej niż jeden  raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników .”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
    
Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga AdamczykUZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIV/261/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 21 czerwca 2018 r.

zmieniającej uchwałę nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2017 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016  roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów (Dz.U. z 2017r. poz.19) Gmina Marciszów ma obowiązek wprowadzić selektywną zbiórkę z podziałem na cztery frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji ,ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów   wynika z konieczności doprecyzowania zapisów w uchwale. Zmiana ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostosowania do rozporządzenia Ministra Środowiska , sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dlatego też uznano   za uzasadnione  zmodyfikowanie zapisów uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga Adamczyk


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :