Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LVI/289/10

Z dnia:2010-06-30
Przedmiot uchwały:w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010


UCHWAŁA Nr LVI/289/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2010


w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2010.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a  co następuje:
 
§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe     o kwotę    71.750,35

W dziale 852 – Pomoc społeczna  o kwotę  71.750,35
w  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej    o kwotę   71.750,35
W § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     o kwotę       68.142,79
W § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /środki z budżetu państwa na współfinansowanie programu/     o kwotę          3.607,56
    
§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe     o kwotę      238.750,35

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa   o kwotę           7.000,00
W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji            o kwotę           2.000,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę           2.000,00
W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży  Pożarnej           o kwotę           5.000,00
W § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          o kwotę           5.000,00

W dziale 852 – Pomoc społeczna                    o kwotę         71.750,35
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej            o kwotę         71,750,35
w § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                            /śr. UE do projektu/                o kwotę         20.360,11
W § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                            /środki budżetu państwa do projektu/        o kwotę           1.077,89
W § 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne
                          /śr.UE do projektu/                    o kwotę         3.243,36
W § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne
                         /śr. budżetu państwa do projektu/            o kwotę            171,71
 W § 4127 - składki na Fundusz Pracy /śr. UE do projektu/        o kwotę            502,55
 W § 4129 - składki na Fundusz Pracy /śr. budżetu państwa  
                          do projektu/                        o kwotę              26,61
 w § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe /śr UE do projektu/    o kwotę       13.829,83
 w § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe /śr budżetu państwa
                         do projektu/                        o kwotę            732,17
 w § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia /śr. UE do
                         projektu/                        o kwotę            879,56
 w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia /śr. budżetu
                         państwa do projektu/                    o kwotę              46,56
 w § 4287 - zakup usług zdrowotnych /śr. UE do projektu/        o kwotę            949,72
 w § 4289 - zakup usług zdrowotnych /śr. budżetu państwa
                        do projektu/                        o kwotę              50,28
w § 4307 - zakup usług pozostałych /śr. UE do projektu/        o kwotę       28.377,66
w § 4309 - zakup usług pozostałych /śr. budżetu państwa
                         do projektu/                        o kwotę         1.502,34

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę       160.000,00
W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg        o kwotę       160.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych                o kwotę         10.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę       150.000,00

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe                    o kwotę       167.000,00

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę       160.000,00
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
                                  wsi                        o kwotę       160.000,00
W § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        o kwotę       160.000,00

W dziale 710 – Działalność usługowa                o kwotę           2.000,00
W rozdziale 71095 – Pozostała działalność                o kwotę           2.000,00
W §4300 – zakup usług pozostałych                    o kwotę           2.000,00

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę           5.000,00
W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi            o kwotę           5.000,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników         o kwotę           2.000,00
W § 4260 – zakup energii                        o kwotę           3.000,00
    
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :