Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/22/11

Z dnia:2011-02-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011


UCHWAŁA Nr VII/22/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2011 r.


w sprawie: zmian w uchwale budżetowej  gminy na rok 2011.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1


Zmniejsza się dochody budżetowe                 o kwotę    43.296

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                o kwotę    43.296
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe            o kwotę    43.296
W § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych
Z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                o kwotę    43.296


§ 2


Zwiększa się wydatki budżetowe                o kwotę     311.800

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę       60.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                o kwotę       60.000
 w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę       60.000

w dziale 600 – Transport i łączność                o kwotę       40.000
w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    o kwotę       40.000
w § 4270 – zakup usług remontowych                o kwotę       40.000

w dziale 750 – Administracja publiczna            o kwotę       16.500
w rozdziale 75022 – Rady gmin                o kwotę       16.500
w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych        o kwotę       16.500

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza        o kwotę       20.000
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów        o kwotę       20.000
W § 3240 – stypendia dla uczniów                o kwotę       20.000

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
                         środowiska                    o kwotę     143.000
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi        o kwotę       30.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych                o kwotę       30.000
         w rozdziale 90095 – Pozostała działalność            o kwotę     113.000
         w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę     113.000
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę       32.300
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i
                                 kluby                    o kwotę       32.300
w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę         1.200
w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę            900
w § 4278 – zakup usług remontowych                o kwotę       17.200
w § 4279 – zakup usług remontowych                o kwotę       13.000  

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetowe                o kwotę    43.296

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                o kwotę    43.296
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe            o kwotę    43.296
W § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe            o kwotę    24.180
W § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia            o kwotę      3.999
W § 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
                    i książek                        o kwotę    15.117
    

§ 4

Uchwala się deficyt w wysokości 311.800 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2010.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :