Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXX/153/2016

Z dnia:2016-11-24
Przedmiot uchwały: w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 258/10 położonej w Marciszowie


UCHWAŁA Nr XXX/153/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 258/10 położonej w Marciszowie.  

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu poprzez działkę niezabudowaną nr 258/10 o pow. 0,0229 ha stanowiącą własność Gminy Marciszów na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 258/7, nr 258/8, nr 258/9 położonej w Marciszowie.   

2. Przebieg i granice służebności przejazdu i przechodu określa mapa z projektem podziału nieruchomości z zaznaczonym przebiegiem służebności, o której mowa w ust. 1 stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie do  Uchwały Nr XXX/153/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 258/10 położonej w Marciszowie.  

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działki nr 258/10 położonej w Marciszowie, stanowiącej własność Gminy Marciszów ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 258/7,258/8, 258/9 położonej w Marciszowie.  

Służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez w/w działkę gminną do działek nr 258/7, 258/8, 258/9 jest konieczna z uwagi na fakt, iż działki nr 258/7, 258/8, 258/9 nie posiadają dostępu do drogi publicznej w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie, z którym dostępem do drogi publicznej jest bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.   

Ustanowienie służebności gruntowej umożliwi sprzedaż wyżej wymienionych działek gminnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2016-12-06 09:59:09Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :