Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIX/163/08

Z dnia:2008-11-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008


UCHWAŁA Nr XXIX/163/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 27 listopada 2008 r.

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2008.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                                   o kwotę              96.555

 

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe                                    o kwotę               16.592

w rozdziale 15095 – Pozostała działalność                                      o kwotę               16.592

w § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                    zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

                    porozumień z organami administracji rządowej           o kwotę                16.592

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                                          o kwotę                24.000

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin                                                   o kwotę                24.000

w § 0920 – pozostałe odsetki                                                                       o kwotę                24.000

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                        przeciwpożarowa                                                      o kwotę                30.963

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                              o kwotę                30.963

w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

                   między jednostkami samorządu terytorialnego na

                   dofinansowanie własnych zadań bieżących                  o kwotę               11.997

w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy  finansowej udzielanej

                   między jednostkami samorządu terytorialnego na

                  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

                  i zakupów inwestycyjnych                                             o kwotę               18.966

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           o kwotę               25.000

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       o kwotę               25.000

w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

                   między jednostkami samorządu terytorialnego na

                   dofinansowanie własnych zadań bieżących                  o kwotę               25.000

 

 

§ 2

 

Zmniejsza się dochody budżetowe                                                 o kwotę                24.000

             

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                         Środowiska                                                              o kwotę                  24.000

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                 o kwotę                  24.000

w § 0830 – wpływy z usług                                                              o kwotę                  24.000

 

 

§ 3

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                                   o kwotę              155.147  

 

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe                                    o kwotę                 16.592

w rozdziale 15095 – Pozostała działalność                                      o kwotę                16.592

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                 16.592

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                      o kwotę                 79.992

w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i

                                   nieruchomościami                                          o kwotę                 57.992

w § 4270 – zakup usług remontowych                                             o kwotę                 57.992

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę                 22.000

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                        przeciwpożarowa                                                      o kwotę                 30.963

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                              o kwotę                 30.963

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                   o kwotę                 11.997

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.     o kwotę                 18.966

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                            o kwotę                  2.600

w rozdziale 80104 – Przedszkola                                                     o kwotę                  2.600

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę                  2.600

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           o kwotę                25.000

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       o kwotę                25.000

w § 4270 – zakup usług remontowych                                             o kwotę                25.000

 

§ 4

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                                 o kwotę              82.592      

 

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe                                    o kwotę               16.592

w rozdziale 15095 – Pozostała działalność                                      o kwotę               16.592

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę               16.592

 

W dziale 710 – Działalność usługowa                                              o kwotę               36.000

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego        o kwotę               36.000

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                                o kwotę               36.000

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

                          środowiska                                                              o kwotę               30.000

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                 o kwotę               30.000

w § 4430 – różne opłaty i składki                                                     o kwotę               30.000        

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

         § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :