Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Aktualności


Beneficjent: Fundacja Rodzinna Stacja
Partner I: Gmina Marciszów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
Program: Regionalny  Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Osi Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Podziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne
Tytuł projektu: "Rodzinna Stacja - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej"
Okres realizacji:  01.11.2018-31.10.2019
Wartość projektu:  445 537,50 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 378 706,87 zł

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 13 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin w szczególniej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Marciszów i Bolków w okresie 01.11.2018-30.10.2019

Opis projektu:
Projekt zakłada zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez: asystenturę rodzinną konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie, terapię i mediację, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Oferuje również pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej. Działania projektowe są szczególnie skupione wokół prewencyjności zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
Wsparciem obejmiemy minimum 13 rodzin zamieszkujących głównie gminę Marciszów ale i gminę Bolków , zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, priorytetowo doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Potrzeba realizacji działań wynika z tendencji wzrostowej dysfunkcjonalności rodzin w wieloproblemowym aspekcie - bezrobocie, ubóstwo, przemoc, uzależnienia, rozbicie rodzin, przestępczość oraz braku dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w regionie. Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny. Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo- wychowawczych, zwiększając kompetencje społeczne. Rodzice mają szansę odzyskać poczucie kontroli, wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji, a dzieci zdobędą umiejętności przejawiania pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach i pożądanych modelach rodziny wspierającej, a także w ramach grup samopomocowych wzmocnią swoje poczucie sprawczości, solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.
 
Planowane efekty i rezultaty projektu:
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu -5
•    Liczba osób dorosłych w rodzinach, która dokonała postępu w wyniku objęcia usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym - 10
•    Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 12
•    Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 12
•    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie-52
•    Liczba rodzin zagrożonych wykluczeniem wspieranych w ramach projektu -13
Rodziny wspierające

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie w partnerstwie z Fundacją Rodzinna Stacja z siedzibą w  działając w ramach projektu „‘‘Rodzinna Stacja- wsparcie rodziny i pieczy zastępczej’” zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
Zapraszamy chętnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ul. Szkolna 4B, Marciszów
lub
Fundacja Rodzinna Stacja w Starych Bogaczowicach
Tel. 536392356

Regulamin rodzin wspierających

I. Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny  pomaga rodzinie w:
-    opiece i wychowaniu dziecka,
-    prowadzeniu gospodarstwa domowego,
-    kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą możne zostać rodzina lub osoba, która:
•    nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),
•    ma stałe źródło utrzymania,
•    nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
•    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej),
•    wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków),
•    członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
•    członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.
Aby zostać rodziną wspierającą należy:
•    udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
•    uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie
•    podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
•    podjąć w ramach realizowanego projektu współpracę z coachem oraz asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym w celem wdrożenia w pracę z rodziną dysfunkcyjną

II. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1.    Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
2.    Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz/Wójt  miasta  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
4) organizacji czasu rodziny w tym wspólne zagospodarowanie czasu wolnego ( wspólne wyjścia, przygotowywanie posiłków)

4.    Rodzina wspierająca, zobowiązuje się w szczególności do:
1)    wsparcia emocjonalnego i udzielania porad rodzinie wspieranej w zakresie wychowywania i opieki nad dzieckiem;
2)    pomocy dziecku w nauce;
3)    stwarzania dziecku możliwości korzystania z zorganizowanych form spędzania czasu wolnego;
4)    współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marciszowie, w tym w szczególności z asystentem rodziny  w zakresie realizacji planu pracy z rodziną
5)    zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pochodzącym z rodziny wspieranej w czasie sprawowania nad nimi faktycznej opieki.

5.    Z rodziną wspierającą Burmistrz/Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
6.    Zwrot poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych faktur wraz z oświadczeniem potwierdzającym poniesienie przez rodzinę wspierającą wydatków w danym miesiącu,
7.    Burmistrz/Wójt  może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w pkt 5.
8.    Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie lub kontaktować się z przedstawicielem Fundacji Rodzinna Stacja. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem (do kwoty 200 zł miesięcznie na dziecko).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wnioski o przyznanie świadczeń:
- rodzinnych,
- funduszu alimentacyjnego,
- wychowawczych (500+),
- "Dobry start" (300 zł),
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 od 1 lipca 2018 roku można składać elektronicznie przy pomocy portalu http://empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej:
- PKO Bank Polski
- Inteligo
- Bank Pekao
- mBank
- ING Bank Śląski
- Bank Millennium
- Nest Bank
- Alior Bank SA,
- Bank Pocztowy SA,
- Credit Agricole
- Getin Noble Bank SA
- Bank SGB i zrzeszone Banki Spółdzielcze.
W wersji papierowej wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie, Dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pokój nr 13.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl

 
redaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :