Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR LIV/276/10

Z dnia:2010-05-27
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Marciszów


UCHWAŁA NR LIV/276/10
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 27.05.2010 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203. Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz 720 Nr 168 poz. 1323) – Rada Gminy Marciszów

uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Marciszów:
1.    Za prowadzenie robót w pasie drogowym.
2.    Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3.    Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
4.    Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3.

§ 2.

1.    Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 i 4 stawki opłat za każdy dzień zajęcia wynoszą:
a.    przy zajęciu jezdni o szerokości do 20% włącznie - 2,00 zł
b.    przy zajęciu jezdni o szerokości powyżej 20% do 50% włącznie - 5,00 zł,
c.    przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł.
2.    Za zajęcie chodników, poboczy, placów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,00 zł,
3.    Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m 2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

§ 3.

1.    Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 ust. 2 roczne stawki opłaty wynoszą:
a.    poza terenem zabudowanym – 100,00 zł,
b.     w terenie zabudowanym – 150,00 zł,
c.    na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 200, 00 zł.

§ 4.

1.    Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 ust.3 stawki opłat za każdy dzień zajęcia wynoszą:
a.    poza terenem zabudowanym – 0,50 zł,
b.    w terenie zabudowanym – 2,00 zł,
2.    Za zajęcie pasa przez inne obiekty – 2,00 zł

§ 5.

1.    Zwalnia się z opłat za zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Marciszów, gminne jednostki organizacyjne,
2.    Zwalnia się z opłat za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, których właścicielem jest gmina Marciszów.
     
§ 6.

Traci ważność uchwała Rady Gminy Marciszów nr XLIV/214/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :