Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/47/2015

Z dnia:2015-05-28
Przedmiot uchwały:w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marciszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014 – 2020


UCHWAŁA Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marciszów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17,18,19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia18 marca 2015 r. poz. 378);
Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z dnia 13 marca 2015 r. poz. 349);  
a także w nawiązaniu do Uchwały Nr XXI/116/08 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Marciszów do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu” Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§1

1.    Gmina Marciszów wyraża zgodę na kontynuację członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planowanego na lata 2014 – 2020.
2.    Jednocześnie Gmina Marciszów deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, z uwzględnieniem okresu programowania 2014 – 2020.

§2

Gminę, w sprawach o których mowa w §1 będzie reprezentował Edmund Orzechowski  

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów  

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :