Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XI/55/2015

Z dnia:2015-07-03
Przedmiot uchwały:w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela Gminy Marciszów jako kandydata do Rady Nadzorczej spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o o . w Lubawce


UCHWAŁA Nr XI/55/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 3 lipca 2015r

w sprawie: zgłoszenia  przedstawiciela Gminy Marciszów jako kandydata do Rady  Nadzorczej spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o o . w Lubawce.

    Na podstawie art. 11a ust.1 , art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) , art. 6 ust. 1 w związku              z art. 2 ust.6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( tekst jednolity DZ.U. z 2006 roku, Nr 216, poz. 1584 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a , co następuje:

§1

Zgłasza się  przedstawiciela Gminy Marciszów  w osobie Pana Stefana Zawieruchy – Wójta Gminy Marciszów   jako kandydata  do Rady Nadzorczej spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM”       sp. z o. o w Lubawce.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr  XI/55/15
Rady Gminy Marciszów z dnia 3 lipca 2015r

Wójt Gminy – Stefan Zawierucha złożył oświadczenie, iż wyraża zgodę na reprezentowanie Gminy Marciszów w organie nadzoru spółki komunalnej pn Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ SANIKOM”  sp. z o. o w Lubawce, której Gmina jest udziałowcem.
W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych Pan Stefan Zawierucha  spełnia kryteria  w nim określone :  posiada tytuł naukowy  -  doktora nauk  ekonomicznych w  dyscyplinie  ekonomia.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :