Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXIX/198/17

Z dnia:2017-06-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: zamiany nieruchomości


UCHWAŁA Nr XXXIX/198/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: zamiany nieruchomości.  

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) w związku z  art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2174 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a,  co  następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej o pow. 0,1047 ha położonej w Świdniku w granicach działek niezabudowanych nr 495/2, 496/5, 499 zapisanej w księdze wieczystej nr JG1K/00028640/9 stanowiącej własność Gminy Marciszów na nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0629 ha położoną w Świdniku w granicach działek nr 443/2, nr 454/2 zapisaną w księdze wieczystej nr JG1K/00029209/3 stanowiącą własność Pana Ireneusza Próchnickiego.    

§ 2

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, o których mowa w § 1 należy zastosować dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

§ 3

Lokalizację działek, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/198/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: zamiany nieruchomości.   

Proponowana zamiana działek związana jest z koniecznością uregulowania stanu prawnego działek nr 443/2 i 454/2 stanowiących własność Pana Ireneusza Próchnickiego,  które zostały zajęte pod poszerzenie gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr 531 oraz pod rowy odwadniające w/w drogę, które usytuowane są wzdłuż drogi, po obu jej stronach.  

Działki gminne proponowane do zamiany przylegają bezpośrednio do działek Pana Ireneusza Próchnickiego. Przejęcie tych działek przez Pana Ireneusza Próchnickiego poprawi warunki  zagospodarowania nieruchomości rolnej Pana Próchnickiego.           

Powołany przepis art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę do dokonywania przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego zamiany ich nieruchomości na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub innych osób prawnych. Wartość zamienianych nieruchomości określi rzeczoznawca majątkowy. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości należy uiścić dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.      
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy zamiany nieruchomości oraz koszty wieczystoksięgowe i notarialne, strony umowy poniosą po połowie.    
Mając na celu uregulowanie stanu prawnego zajętych działek zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.        


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :