Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
- Archiwum ofert pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Oferty pracy

01.03.2019
OGŁOSZENIE O NABORZE
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4 b
58-410 Marciszów
 
stanowisko: pracownik socjalny
rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę
 
Wymagania niezbędne:

1.    Posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
2.    Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1769) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158)
a)  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
b)  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
c) dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego  na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki
o rodzinie
1.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
2.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych
 
Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość ustawy o pomocy społecznej.
2.    Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.    Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego.
4.    Znajomość obsługi komputera.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Diagnozowanie środowiska.
2.    Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej.
3.    Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działań.
4.    Sporządzanie wywiadów środowiskowych.
5.    Świadczenie pracy socjalnej w tym:
a)    organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b)    zawieranie kontraktów socjalnych,
c)    wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających
z pomocy społecznej,
d)    inspirowanie działań samopomocowych w środowisku.
1.    Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka.
2.    Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.
3.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 
Informacja o warunkach pracy:
1.    Praca na terenie gminy  Marciszów
2.    Praca w biurze siedziby GOPS  
3.    Obsługa urządzeń biurowych i komputera.
4.    Bezpośrednia obsługa klientów GOPS.

Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny
2.    Życiorys (CV)
3.    Kserokopia dowodu osobistego
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5.    Oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne
6.    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego..
7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).”

Informacja:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 4b reprezentowany przez Kierownika Lucynę Nowak – informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 4 b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie.
 
Dokumenty należy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz.15.00:
1)    osobiście w GOPS pok. nr 14 w kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy-pracownik socjalny”
2)    lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Szkolna 4 b
58-410 Marciszów
w kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy – pracownik socjalny”
3)    lub na adres e-mailowy: gops@marciszow.pl  w tytule wpisując „Oferta pracy – pracownik socjalny”
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
GOPS Marciszów - 75 74 10 652
Lucyna Nowak
Kierownik GOPS Marciszów


12.12.2018
OGŁOSZENIE O NABORZE
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4 b
58-410 Marciszów
 
stanowisko: pracownik socjalny
rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę
 
Wymagania niezbędne:

1.    Posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
2.    Wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1769) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158)
a)  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
b)  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
c) dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego  na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologa, nauki
o rodzinie
1.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
2.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych
 
Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość ustawy o pomocy społecznej.
2.    Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3.    Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego.
4.    Znajomość obsługi komputera.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Diagnozowanie środowiska.
2.    Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej.
3.    Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działań.
4.    Sporządzanie wywiadów środowiskowych.
5.    Świadczenie pracy socjalnej w tym:
a)    organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b)    zawieranie kontraktów socjalnych,
c)    wsparcie w pełnieniu ról społecznych i integracji ze środowiskiem osób korzystających
z pomocy społecznej,
d)    inspirowanie działań samopomocowych w środowisku.
1.    Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka.
2.    Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.
3.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
 
Informacja o warunkach pracy:
1.    Praca na terenie gminy  Marciszów
2.    Praca w biurze siedziby GOPS  
3.    Obsługa urządzeń biurowych i komputera.
4.    Bezpośrednia obsługa klientów GOPS.

Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny
2.    Życiorys (CV)
3.    Kserokopia dowodu osobistego
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5.    Oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne
6.    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego..
7.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).”

Informacja:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 4b reprezentowany przez Kierownika Lucynę Nowak – informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 4 b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie.
 
Dokumenty należy składać do dnia 31.01.2019 r. do godz.15.00:
1)    osobiście w GOPS pok. nr 14 w kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy-pracownik socjalny”
2)    lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Szkolna 4 b
58-410 Marciszów
w kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy – pracownik socjalny”
3)    lub na adres e-mailowy: gops@marciszow.pl  w tytule wpisując „Oferta pracy – pracownik socjalny”
 
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
GOPS Marciszów - 75 74 10 652
Lucyna Nowak
Kierownik GOPS Marciszów
redaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :