Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/156/08

Z dnia:2008-10-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008


UCHWAŁA Nr XXVIII/156/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 24 października 2008 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2008.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a   co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                               o kwotę              2.686

 

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                       o kwotę              2.686

w  rozdziale 80195 – Pozostała działalność                                o kwotę              2.686

W § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań

 bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                             o kwotę              2.686

 

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetowe                                            o kwotę           16.736

 

W dziale 750 – Administracja publiczna                                  o  kwotę             7.050

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność                              o kwotę             7.050

W § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz

                   Osób fizycznych                                                        o kwotę              7.050

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                      o kwotę               2.686

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność                                o kwotę               2.686   

w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                  o kwotę               2.686 

 

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę               7.000

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

                                 i kluby                                                            o kwotę               7.000

w  § 4300 – zakup usług pozostałych                                         o kwotę               7.000

 

 

 

 

 

§ 3

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                         o kwotę             14.050

 

        W dziale 710 – Działalność usługowa                                       o kwotę             14.050          

w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania

                                 przestrzennego                                         o kwotę           14.050

                             

w § 4300 – zakup usług pozostałych                                     o kwotę           14.050

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :