Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/135/2016

Z dnia:2016-09-29
Przedmiot uchwały: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów


UCHWAŁA NR XXVIII/135/2016
RADY GMINY W MARCISZOWIE
z dnia 29 września 2016 r.


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze Rada Gminy w Marciszowie  uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3.

1.Traci moc Uchwała Nr XXVIII/155/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów.
2.Traci moc Uchwała Nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/155/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marciszów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie do Uchwały nr XXVIII/135/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 września 2016r

 
w sprawie: Regulaminu  utrzymania czystości i porządku  na terenie  Gminy Marciszów.

Podstawą prawną  niniejszej uchwały stanowi przepis art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U z 2016r, poz.250).

Z dniem 1 lutego 2015r weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r, o zmianie  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015r, poz.87). Stosownie do art. 11 ustawy zmieniającej, dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art.4 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U z 2016r,poz.250) Gmina ma obowiązek  opracować  i uchwalić w drodze uchwały Regulaminu  utrzymania czystości i porządku  na terenie  Gminy Marciszów.
Opracowany Regulamin określa  :
1) Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.  
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników  przeznaczonych do zbierania  odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim  stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
3)Częstotliwość i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) Innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  dla Województwa Dolnośląskiego;
5) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
6) Wymagania  utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;
7) Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
    Zgodnie z nowelizacją ustawy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest  zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2016-10-06 12:55:01Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :