Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
- cenniki dodatkowe
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Taryfy

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w wyniku weryfikacji  wniosku Wójta Gminy Marciszów, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr WR.RET.070.312.2018.MK zatwierdził ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy  dla nowo powstałego Zakładu Gospodarki Komunalnej  "Wodociągi Marciszowskie" z siedzibą w Marciszowie. Ceny i stawki opłat ujęte w w/w decyzji obowiązują jedynie mieszkańców mających podpisane umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków z Gminą Marciszów.

Załącznik: decyzja nr WR.RET.070.312.2018.MK (link)

 Dodatkowo informujemy, że wyżej wymienione ceny i stawki nie obowiązują mieszkańców Gminy Marciszów, którzy mają podpisane umowy na dostawę wody i /lub odbiór ścieków z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu.

W dalszym ciągu WZWIK z siedzibą w Wałbrzychu nie posiada zezwolenia Wójta Gminy Marciszów na prowadzenie działalności o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180), w związku z tym od 2007 roku  WZWIK nie ma zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Marciszów.

Wszelkie informacje dotyczące cen i stawek za wodę i/lub ścieki w rachunkach wystawianych przez WZWIK można uzyskać w centrum obsługi klienta pod numerem telefonu 74-64-88-175 lub 74-64-88-152 lub na stronie internetowej http://cok.wzwik.pl/co-gdzie-kto/


Ogłoszenie

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r.poz.2180), kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tzw. regulatorowi.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w znowelizowanej Ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej Ustawy zachowują moc przez 180 dni. W związku z powyższym aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r. lub do momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” poda do publicznej wiadomości i opublikuje nową taryfę niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez PGW Wody Polskie.


Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informujemy, iż na podstawie NR XLIV/215/17 z dnia 30.11.2017 r. przedłuża się do dnia 31 marca 2019 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów, podjętych na podstawie uchwały Rady Gminy Marciszów NR XXXIV/179/17 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.


26.02.2015

Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr V/26/2015 Przedłuża się do dnia 31 marca 2016 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów, podjętych na podstawie uchwały Rady Gminy Marciszów NR XLV/231/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku uchwałą Rady Gminy Marciszów NR XLV/231/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku wprowadzone zostają nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów-------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2012 roku do 23 sierpnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Marciszów NR XXIV/131/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku wprowadzone zostają nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów. Zgodnie z uchwałą podajemy niżej wysokość cen i stawek za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki:

 Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł netto

VAT

Cena/Stawka opłaty w zł brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

I Grupa

1.

Cena za dostarczoną wodę za m3

3,11

8%

3,36

2.

Stawka opłat abonamentowych* za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb./m-c

5,77

8%

6,23Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł netto

VAT

Cena/Stawka opłaty w zł brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

I Grupa

Cena za odprowadzone ścieki za m3

5,0

8%

5,4Pełen tekst uchwały tutaj.- nieprzyjęty przez Wójta Gminy Marciszów wniosek taryfowy WPWiK Sp. z o.o.Załączniki:

Data publikacji 2018-03-27 14:31:39Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dot. w wody i ścieków
Data publikacji 2018-05-25 12:06:19Decyzja Wód Polskich - taryfy - ZGK Wodociągi Marciszowskie
Data publikacji 2011-02-24 01:33:50Woda - taryfy
Data publikacji 2011-02-24 01:37:38Ścieki - taryfy
Data publikacji 2011-02-24 01:38:18Nieprzyjęty wniosek taryfowy
Data publikacji 2011-05-24 17:36:36Nieprzyjety wniosek taryfowy z dnia 19.05.2011 r.redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :