Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXIX/148/2016

Z dnia:2016-10-27
Przedmiot uchwały: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr XXIX/148/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 października 2016r


w sprawie  wprowadzenia  zmian  w  uchwale Nr  XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów  z dnia 29 września 2016r  w sprawie  Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów


Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U z 2016, poz.446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U z 2016r, poz.250)  Rada Gminy Marciszów  

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale  Nr  XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów  z dnia 29 września 2016r w sprawie Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów   wprowadza się następującą  zmianę:

1.Zmienia się  w załączniku  nr 1 do uchwały  treść § 22, pkt.3  który  otrzymuje  następujące brzmienie:
§ 22 pkt.3." Zaleca się, aby właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, minimalizowali  używanie opakowań jednorazowych, oraz  podejmowali działania zmierzające  do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych sprzętów i przedmiotów ".

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Marciszów  
Nr XXIX/148/2016  
z dnia  27 października 2016r


w sprawie  wprowadzenia  zmian  w  uchwale Nr  XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów   z dnia 29 września 2016r w sprawie Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.
 
Po weryfikacji Regulaminu .. przez Wydział Nadzoru Wojewody  Dolnośląskiego zalecono zmienić  poprzez usunięcie  w załączniku nr 1 do uchwały w § 22 pkt.3 w wierszu pierwszym wyrazu "obowiązani są" i zastąpienie tego znaczenia innym określeniem, bo nie można na właścicieli nieruchomości nakładać obowiązku.
 
Wobec powyższego zmienia się  zapis § 22  pkt.3, który otrzymuje brzmienie:
 § 22 pkt.3. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, minimalizowali  używanie opakowań jednorazowych, oraz  podejmowali działania zmierzające do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych sprzętów i przedmiotów ".

Pozostałe zapisy w Regulaminie stanowiący  załącznik   nr 1 do uchwały  pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :