Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXI/157/2016

Z dnia:2016-11-28
Przedmiot uchwały:w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czę


UCHWAŁA Nr  XXXI/157/2016
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 28 listopada 2016 r.


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r., poz.250 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez części roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

1)  96 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) 160 zł - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości stanowiących domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , należy uiścić bez wezwania jeden raz w roku – do dnia 30 września  każdego roku  w którym właściciel nieruchomości jest objęty wskazaną opłatą.

§ 3

Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez  Urząd  Gminy w Marciszowie

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XXXI/157/16
RADY GMINY  MARCISZÓW
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

    Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) wprowadziła dodatkowa kategorie nieruchomości, tzn.  takie, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez cześć roku – dla których należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka ta ustalona została zgodnie z warunkami ustawy. Obliczenia częściowo opierają się na danych szacunkowych, ponieważ ilość zebranych i oddanych odpadów komunalnych co roku ulega zmianie. Biorąc pod uwagę aktualnie posiadane dane ustalono, że ryczałtowa stawka opłaty za rok, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 96 zł, natomiast w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi 160 zł.
    Zgodnie z wprowadzonym do ustawy artykułem  6j ust. 3c ryczałtowa stawka opłaty dla przedmiotowych nieruchomości stanowi iloczyn średniej ilości odpadów  powstających na tego rodzaju nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :