Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LI/257/2014

Z dnia:2014-07-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014


UCHWAŁA Nr LI/257/2014
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)   Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę          29.919
z tego:
    dochody majątkowe                        o kwotę          29.919    
Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę          84.319
z tego:
           wydatki bieżące                        o kwotę    32.300
wydatki majątkowe                        o kwotę           52.019

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę           54.400
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę    4.400
    wydatki majątkowe                        o kwotę     50.000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach            14.976.825,22 zł
Plan wydatków po zmianach            15.576.425,22 zł
Ustala się deficyt budżetu w wysokości                      599.600 zł
Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz inne źródła (wolne środki).

§ 2

W uchwale Nr XLIII/217/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014  uchwala się nowe brzmienie załączników:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2014 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
Nr 7 – Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r., który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2014-08-01 18:18:08Załącznik nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :